Anunturi ANOFM

Concurs - Consilier superior - Serviciul Control si Recuperare Debite

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 10.12.2018, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de consilier, grad profesional superior - Serviciul Control și Recuperare Debite;
Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
-Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ramura de stiinte: științe economice;
-Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;
-Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 10.12.2018 - ora 10.00 - proba scrisă.
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a -III- a, respectiv în perioada 07.11.2018-26.11.2018, la sediul ANOFM.
În acest sens, candidaţii vor depune dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului
Persoană de contact: Felicia Călugăru - consilier superior, tel. 021.303.98.58, email felicia.calugaru@anofm.ro

AtaşamentMărime
bibliografie scrd.pdf41.93 KB
fisa post scrd.pdf99.95 KB
SELECTIE DOSARE CONCURS 03.12.2018 SCRD.pdf24.96 KB
rezultat proba scrisa 10.12.2018.pdf39.2 KB
Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();