Conducerea ANOFM

Presedintele Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca este si Presedintele Consiliului de Administratie al ANOFM. Principalele atributii ale presedintelui sunt: • conduce activitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu respectarea prevederilor legale în vigoare si a hotararilor Consiliului de Administratie; • emite decizii în vederea exercitarii atributiilor sale si pentru realizarea hotararilor Consiliului de Administratie; •angajeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca în realizarea programelor de ocupare a fortei de munca; • reprezinta agentia în relatiile cu tertii si asigura promovarea imaginii agentiei; • raspunde de îndeplinirea hotararilor luate în cadrul Consiliului de Administratie; • propune anual spre aprobarea Consilului de Administratie statul de functii al agentiei; • dispune controlul activitatilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Consiliul de Administratie Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este condusa de un Consiliu de Administratie cu o componenta tripartita, alcatuit din 15 membri, dupa cum urmeaza: • 5 membri, reprezentanti ai Guvernului, numiti prin decizia primului-ministru, dintre care unul este Presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, propus de ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse; • 5 membri numiti prin consens de catre confederatiile sindicale reprezentative la nivel national; • 5 membri numiti prin consens de catre organizatiile patronale reprezentative la nivel national. Consiliul de Administratie se întruneste lunar, in sedinte ordinare, la initiativa presedintelui, sau ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare, la initiativa presedintelui sau a cel putin 7 din numarul membrilor sai, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata. Consiliul de administratie isi desfasoara activitatea numai in prezenta a cel putin 2 treimi din numarul membrilor sai, iar hotararile sale se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor, cu conditia ca fiecare parte sa fie reprezentata. Principalele atributii ale Consiliului de Administratie sunt: • asigura coordonarea activitatii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si face propuneri privind activitatea agentiei pentru anul viitor; • analizeaza si aproba programele de ocupare si formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca; • aproba programele de formare profesionala a personalului propriu; • aproba defalcarea bugetului asigurarilor pentru somaj pe unitatile din subordinea Agentiei Nationale, în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii; • aproba situatia financiara anuala, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate; • aproba regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale, precum si regulamentul-cadru de organizare si functionare al unitatilor aflate in subordine. Secretarul General si Directorii Executivi Conducerea executiva a activitatii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca se exercita de catre un secretar general, care face parte din categoria inaltilor functionari publici si care este numit in conditiile legii. Agentiile judetene sunt conduse de directori executivi numiti de presedinte. Pentru rezolvarea problemelor legate de activitatea agentiilor judetene, directorii executivi sunt sprijiniti de un consiliu consultativ, format din 15 membri, reprezentand autoritatile publice locale si organizatiile sindicale si patronale reprezentative la nivel national. Consiliile consultative au urmatoarele atributii: • consiliaza directorii executivi în adoptarea deciziilor cu privire la activitatea agentiilor judetene, la repartizarea, între subunitatile de furnizare a serviciilor specifice, cheltuielilor din bugetul alocat; • fac propuneri cu privire la programele de activitate ale subunitatilor de furnizare a serviciilor din cadrul agentiilor judetene si la proiectul de buget. • fac propuneri cu privire la proiectele programelor de ocupare a fortei de munca si de formare profesionala la nivelul judetului.
pageTracker._trackPageview();