Intrebari frecvente - Munca in Strainatate


Regulamentele 883/2004 şi 987/2009 sunt direct aplicabile începând cu data de 1 mai 2010.

Da, noile Regulamente sunt aplicabile în toate statele membre UE, dar şi în Islanda, Norvegia, Liechtenstein, precum şi în Elveţia.

Da, conform prevederilor comunitare, ajutorul de şomaj se acordă în statul în care v-aţi desfăşurat ultima activitate, în cazul dvs. în Spania. Pentru acordarea ajutorului de şomaj trebuie să vă adresaţi SPEE-ului din localitatea în care aveţi reşedinţa. În mod similar, dacă aţi fi lucrat în alt stat membru şi aţi fi fost disponibilizat, ar fi trebuit să vă adresaţi instituţiei competente în materie de şomaj din statul respectiv, de regula instituţia locală de care aparţineţi cu reşedinţa.

Nu, nu puteţi beneficia de ajutor de şomaj în România pentru că acest tip de prestaţie se solicită, de regulă, în statul în care aţi lucrat şi aţi fost asigurat înainte de pierderea locului de muncă (în cazul dvs. Irlanda). În schimb, puteţi beneficia de prevederea europeană referitoare la totalizarea perioadelor de asigurare. În acest scop, veţi contacta agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa (după caz, agenţiile judeţene – AJOFM, sau agenţia Municipiului Bucureşti - AMOFM) şi veţi solicita formularul U1 sau E 301 în care agenţia teritorială va certifica că aţi realizat o perioadă de activitate şi de asigurare pentru şomaj de 7 ani în România. Pe baza acestui formular, perioada contributivă realizată în România se va cumula cu perioada contributivă din Irlanda şi astfel poate fi îndeplinită condiţia stagiului minim de cotizare pentru şomaj prevăzut de legislaţia irlandeză.

Nu, nu trebuie să vă deplasaţi special pentru a solicita formularul. Acesta poate fi solicitat personal dacă sunteţi în ţară, dar şi prin scrisoare trimisă prin poştă pe adresa agenţiei teritoriale de care aparţineţi cu domiciliul/reşedinţa, sau pe adresa Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în calitate de organism de legătură. De asemenea, poate fi solicitat agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă direct de către instituţia irlandeză sau prin intermediul ANOFM. Datele de contact necesare sunt afişate pe site-ul nostru.

Da, cererea prin care dvs. solicitaţi eliberarea formularului respectiv trebuie să fie întotdeauna însoţită de o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului românesc, precum şi de o copie a carnetului de muncă pentru perioadele de activitate desfăşurate până la data de 1 ianuarie 2011. În cazul în care aţi lucrat în România ulterior acestei date, trebuie să prezentaţi copia adeverinţei de vechime de la fostul angajator, sau, după caz, foştii angajatori. Aceste documente sunt absolut necesare pentru identificarea şi cerificarea perioadelor de asigurare pentru şomaj. Şi nu uitaţi: în cazul în care nu sunteţi în România pentru a ridica personal formularul, în cerere trebuie să indicaţi adresa postală la care doriţi să vă fie expediat acesta.

Dacă sunteţi în România, vă recomandăm să trimiteţi solicitarea dvs. şi documentele menţionate direct agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa; dacă sunteţi în alt stat membru, puteţi folosi aceeaşi modalitate sau le puteţi transmite ANOFM, prin postă, la următoarea adresă:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Direcţia Relaţii Internaţionale, Eures şi Mediere
Str. Avalanşei nr. 22 – 24, sector 4, 040303 Bucureşti
România

sau,prin e-mail, la adresa: adriana.pert@anofm.ro sau anca.dan@anofm.ro

Pentru a putea beneficia de ajutor de şomaj în România, trebuie să lucraţi şi să fiţi asigurat pentru şomaj după reîntoarcerea în ţară, chiar dacă numai pentru o perioada scurtă. Presupunem, de exemplu, că, după reîntoarcerea în România, lucraţi 3 luni în baza unui contract de muncă pe perioada determinată. După încetarea contractului puteţi solicita acordarea ajutorului de şomaj în România deşi perioada de asigurare pentru şomaj realizată potrivit legislaţiei române este mai mică (3 luni) decât stagiul minim de cotizare pe care trebuie să îl realizaţi pentru a primi ajutor de şomaj (12 luni în ultimele 24 de luni care preced intrarea în şomaj). Într-un astfel de caz, perioada contributivă de 3 luni realizată în România se va totaliza cu perioada contributivă de 4 ani realizată în Cipru şi certificată prin formularul E 301 sau U1 eliberat de instituţia competentă din această ţară şi astfel va fi îndeplinită condiţia stagiului minim. Vă rugăm să reţineţi însă că, pe lângă această condiţie, trebuie să îndepliniţi toate celelalte condiţii prevăzute de legislaţia română pentru acordarea ajutorului de şomaj.

Nu, în nici un caz, trebuie să vă fie foarte clar că singurele documente care certifică perioadele de activitatea şi asigurare pentru şomaj realizate într-un stat membru şi sunt luate în considerare în vederea stabilirii dreptului la ajutor de şomaj în alt stat membru sunt formularele europene stabilite în acest scop şi emise de instituţiile competente în materie de şomaj din statul în care aţi lucrat şi aţi fost asigurat.

Demersurile de obţinere a formularului de la instituţia competentă din Cipru (sau, după caz, din orice alt stat membru în care aţi lucrat) se pot face fie de către dvs. contactând direct instituţia respectivă, fie de către AJOFM/AMOFM, sau prin intermediul ANOFM, la solicitarea dvs. Este de preferat însă să solicitaţi dvs. acest formular înainte de întoarcerea în ţară pentru a evita timpul mai lung de aşteptare pe care îl implică uneori corespondenţa între instituţiile competente ale statelor membre şi care poate conduce la stabilirea cu întârziere a dreptului dvs. la ajutor de şomaj (în absenţa acestui formular).

În acest caz, dreptul la ajutor de şomaj se va stabili în conformitate cu legislaţia română. Perioada de indemnizare se stabileşte în raport cu stagiul de cotizare pentru şomaj constituit prin totalizarea perioadelor contributive realizate în România şi în alt stat membru. În schimb, la stabilirea cuantumului ajutorului de şomaj nu se va lua în considerare salariul sau venitul pe care l-aţi obţinut în celălalt stat membru, calculul se va face pe baza salariului/venitului pe care l-aţi primit/realizat pentru ultima activitate din România. În mod similar, dacă solicitaţi acordarea ajutorului de şomaj în statul membru în care v-aţi desfăşurat ultima activitate, durata perioadei de indemnizare şi cuantumul ajutorului de şomaj se vor stabili potrivit legislaţiei statului membru respectiv.

Formularul E 302 sau formularul U006. Acesta din urma nu circulă însă decât între instituţii, ceea ce înseamnă că instituţia care vă stabileşte dreptul la şomaj îl va solicita ANOFM sau AJOFM. Persoana interesată poate însă să solicite direct la AJOFM/AMOFM sau ANOFM formularul E 302.

Ca şi în cazul documentelor care certifică perioadele de asigurare realizate în România, solicitarea dvs. pentru formularul E 302 va fi adresată direct agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul sau reşedinţa, sau va fi adresată ANOFM folosind modalităţile şi coordonatele indicate mai sus.

Da, întrucât ANOFM şi agenţiile teritoriale nu dispun în mod direct de toate informaţiile referitoare la membri de familie, pe lângă solicitarea de eliberare a formularului respectiv în care trebuie menţionaţi membrii de familie cu domiciliul în România care vor figura în formular, trebuie să transmiteţi întotdeauna şi copii ale documentelor care atestă calitatea de membru de familie, precum şi natura şi cuantumul veniturilor realizate de membrii de familie. Acestea sunt, în principal:
· copii ale cărţilor de identitate din România, ale dvs. şi ale membrilor de familie vizaţi în solicitarea dvs., şi, de la caz la caz, certificat de căsătorie (în cazul soţului/soţiei), certificat de naştere (în cazul copiilor);
Pentru atestare venituri:
· copie contract individual de muncă sau adeverinţă de salariat de la angajator (dacă membrul de familie este salariat)
· decizie de pensionare şi ultimul talon de pensie (dacă membrul de familie beneficiază de o pensie, indiferent de natura acesteia – pensie de invaliditate, pensie pentru limită de vârstă, etc.)
· copie a ultimului cupon de plată a alocaţiei de stat pentru copii
· adeverinţă de la unitatea de învăţământ atunci când copiii urmează o formă de învăţământ, în care să se precizeze dacă elevul/studentul beneficiază sau nu de bursă.
· in situaţia membrilor de familie majori, fie că realizează sau nu realizează venituri în România, este necesară şi copia adeverinţei eliberată de administraţia finaciară sau primărie, prin care se certifică, după caz, fie că realizează alte venituri (pe lângă cele menţionate mai sus în funcţie de situaţia specifică membrului de familie) şi cuantumul acestora, fie că nu realizează nici un fel de venituri în România
Atunci când formularul nu este solicitat de către dvs., ci prin intermediul instituţiei din statul membru în care vi se stabileşte dreptul la ajutor de şomaj, trebuie să depuneţi documentele mai sus menţionate la instituţia respectivă pentru a fi transmise împreună cu cererea de obţinere a formularului respectiv.

Reţineţi că, în funcţie de situaţia familială specifică, agenţia teritorială competentă pentru eliberarea formularului vă poate solicita şi alte documente pe lângă cele menţionate mai sus.

Da, transferul (exportul)ajutorului de şomaj este posibil în scopul de a vă căuta un loc de muncă în alt stat membru, dar numai cu acordul instituţiei italiene şi numai cu respectarea anumitor condiţii:
- timp de 4 săptamâni de la intrarea în şomaj veţi rămâne la dispoziţia instituţiei italiene
- după această perioadă, veţi solicita instituţiei italiene să autorizeze „exportul” ajutorului de şomaj în România pentru a căuta un loc de muncă
- instituţia italiană vă va înmâna documentul U2 în care se precizează perioada în care beneficiaţi de exportul ajutorului de şomaj, data limită până la care trebuie să vă înregistraţi ca persoană în căutarea unui loc de muncă la agenţia teritorială de care aparţineţi cu domiciliul/reşedinţa, data limită până la care s-a autorizat exportul. Termenul de înregistrare este de maximum 7 zile de la data la care instituţia din Italia a autorizat exportul.
- în perioada în care sunteţi înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă în evidenţa agenţiei teritoriale, trebuie să vă supuneţi controalelor organizate de aceasta şi să respectaţi obligaţiile care vă revin potrivit legislaţiei române
- dacă mai aveţi dreptul să primiţi ajutor de şomaj în Italia după ce se încheie perioada autorizată de export, trebuie să vă asiguraţi că vă întoarceţi în Italia înainte sau cel mai târziu la data la care expiră perioada autorizată. Întârzierea conduce la pierderea dreptului de a beneficia în continuare de ajutor de şomaj.

Plata se va face direct de către instituţia competentă (în exemplul nostru instituţia din Italia) în conformitate cu modalităţile specifice pe care le utilizează această instituţie, cel mai probabil pe card (coordonatele bancare vor fi comunicate instituţiei competente înainte de plecare). Efectuarea plăţii este condiţionată de schimbul de informaţii între cele două instituţii cu privire la situaţia dvs. (dacă sunteţi înregistrat ca persoană în căutarea unui loc de muncă, dacă vă respectaţi obligaţiile, dacă vă căutaţi activ un loc de muncă, etc). Nerespectarea obligaţiilor şi a procedurilor de control pe care le organizează agenţia teritorială în perioada exportului poate conduce la suspendarea sau încetarea plăţii ajutorului de şomaj acordat de instituţia din Italia. Trebuie să reţineţi că prevederea referitoare la exportul ajutorului de şomaj dintr-un stat membru în alt stat membru are drept scop facilitarea activităţii de căutare a unui loc de muncă şi, în acest context, aveţi anumite obligaţii pe care trebuie să le respectaţi cu stricteţe.

Nu, într-un astfel de caz agenţia teritorială va informa imediat instituţia din Italia care va acţiona în sensul suspendării sau încetării plăţii ajutorului de şomaj în funcţie de prevederile legislaţiei italiene. Agenţia teritorială are obligaţia de a comunica instituţiei din Italia orice fapte care ar putea modifica dreptul dvs. la plata ajutorului de şomaj.

Pentru o perioadă de 3 luni, cu posibilitatea extinderii acesteia, la solicitarea dvs., la maximum 6 luni.
Reţineţi însă că durata autorizată a perioadei de „export” a ajutorului de şomaj depinde de durata perioadei în care aveţi dreptul să beneficiaţi de acest ajutor, stabilită conform legislaţiei din statul membru respectiv. Să presupunem că aveţi dreptul să primiţi ajutor de şomaj în Irlanda pentru o perioadă totală de 6 luni. Timp de 5 luni rămâneţi la dispoziţia serviciilor de ocupare din Irlanda, după care decideţi să solicitaţi exportul ajutorului de şomaj în România pentru a vă căuta aici un loc de muncă. Într-o astfel de situaţie, instituţia din Irlanda va autoriza exportul pentru o perioadă de maximum 1 lună.

Nu, decizia de extindere a perioadei de export aparţine în totalitate instituţiei care vă plăteşte ajutorul de şomaj. Este posibil ca instituţiile competente din unele state membre să autorizeze de la bun început exportul ajutorului de şomaj pentru perioada maximă de 6 luni în timp ce instituţii din alte state membre să autorizeze extinderea de la 3 la 6 luni în funcţie de anumite criterii. De asemenea, este posibil ca în unele state membre instituţiile competente să nu autorizeze exportul decât pentru maximum 3 luni, fără posibilitate de extindere.

Da, dar aşa cum precizam anterior, cu condiţia să vă reîntoarceţi şi să vă puneţi la dispoziţia instituţiei competente înainte sau cel tarziu la data expirării perioadei pentru care s-a autorizat exportul ajutorului de şomaj. În caz contrar, veţi pierde orice drept la plata ajutorului de şomaj, cu excepţia situaţiei în care instituţia competentă apreciază că aţi avut motive întemeiate pentru întârziere.

Da, binenţeles, toate prevederile descrise mai sus se aplică în mod similar indiferent de statul membru în care primiţi ajutorul de şomaj şi indiferent de statul membru în care doriţi să vă căutaţi un loc de muncă. Reţineţi că agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă din România autorizează exportul ajutorului de şomaj în alt stat membru pentru o perioadă iniţială de maximum 3 luni. Extinderea perioadei de la 3 la maximum 6 luni se va face la cererea dvs, transmisă agenţiei teritoriale la coordonatele indicate de aceasta (poştă, fax sau e-mail) înainte de expirarea celor 3 luni. Nu uitaţi însă că durata perioadei de export extinse este condiţionată de durata perioadei în care mai aveţi dreptul să beneficiaţi de ajutor de şomaj. De exemplu, dacă după epuizarea primelor 3 luni de export nu mai aveţi dreptul să primiţi ajutor de şomaj decât pe o perioadă de, să presupunem, 1 lună, extinderea se va face pentru maximum 1 lună.

Într-un astfel de caz, dvs. aveţi calitatea de lucrător frontalier în sensul definiţiei stabilite în Regulament, respectiv o persoană care domiciliază într-un stat membru, dar îşi desfăşoară activitatea în alt stat membru de unde se întoarce în fiecare zi, sau cel puţin o dată pe săptamână, în statul de domiciliu. Prin urmare, deşi contribuţiile pentru asigurări de şomaj se vor plăti în Ungaria, pentru a beneficia de ajutor de şomaj trebuie să vă puneţi la dispoziţia instituţiei competente din statul de domiciliu, mai exact la dispoziţia agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţineţi cu domiciliul din România. Astfel, veţi beneficia de ajutor de şomaj potrivit prevederilor legislaţiei române, binenţeles în măsura în care îndepliniţi condiţiile pentru acordarea dreptului. Pentru ca agenţia teritorială să examineze dacă aveţi sau nu dreptul să primiţi ajutor de şomaj, trebuie să solicitaţi instituţiei competente din Ungaria formularul U1 (sau E 301) care certifică perioadele de asigurare pentru şomaj realizate în perioada în care v-aţi desfăşurat activitatea în această ţară. Formularul va fi prezentat agenţiei teritoriale. Dacă informaţiile menţionate în formular nu sunt suficiente pentru a examina condiţiile de deschidere a dreptului, agenţia teritorială va contacta instituţia competentă din statul de angajare pentru obţinerea tuturor informaţiilor pe care le consideră necesare.

Da, prevederile celor două Regulamente europene sunt aplicabile atât salariaţilor, cât şi lucrătorilor independenţi, binenţeles în măsura în care aceştia au fost asiguraţi pentru şomaj.

pageTracker._trackPageview();