Intrebari frecvente - Somer


Informatii utile pentru someri si persoane in cautarea unui loc de munca

a) beneficiază de pregãtire teoreticã şi practicã pe toatã durata cursului şi sã susţinã, gratuit, de cel mult douã ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;
b) beneficiază de rechizite şi materiale de instruire şi sã primeascã în folosinţã manuale;
c) beneficiază, dacã este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;
d) beneficiaze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregãtire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, dupã caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasãri în cursul unei luni, dacã nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire, în condiţiile prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãţii, în interesul serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregãtire;
e) beneficiază de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventãrii cursului.
Pentru traseele prevãzute mai sus, pentru care nu se elibereazã abonamente, persoanele au dreptul sã beneficieze de decontarea biletelor de cãlãtorie pe mijloacele de transport în comun.
Persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire sau locuiesc la o distanţã mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cât participã la pregãtirea profesionalã sã beneficieze de cazare şi de o sumã de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevãzut de reglementãrile în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegãrii şi detaşãrii în altã localitate, precum şi în cazul deplasãrii, în cadrul localitãţii, în interesul serviciului.
Persoanele care beneficiazã de drepturile prevãzute mai sus nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregãtire.
Persoanele care beneficiazã de servicii de formare profesionalã gratuite şi se încadreazã în muncã, potrivit legii, pot beneficia în continuare, pânã la finalizarea programului de formare profesionalã început, de serviciile de formare profesionalã gratuite la care aveau dreptul dacã nu s-ar fi angajat.
Medierea muncii se poate realiza pe lângă agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă si contracost de cãtre furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditaţi de Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca.
Şomerii, absolvenţii, refugiaţii, străinii care au lucrat în România, persoanele care nu au putut ocupa un loc de muncă după repatriere sau detenţie, precum şi persoanele care desfãşoarã activitãţi în mediul rural şi nu realizeazã venituri lunare sau realizeazã venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã beneficiazã, în mod gratuit, de servicii de formare profesionalã.
Serviciile de formare profesionalã se asigurã, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în urmãtoarele situaţii:
a) au reluat activitatea ca urmare a încetãrii concediului pentru creşterea copilului pânã la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap;
b) au reluat activitatea dupã satisfacerea stagiului militar;
c) au reluat activitatea ca urmare a recuperãrii capacitãţii de muncã dupã pensionarea pentru invaliditate.
Prevederile de mai sus se aplicã în cazul în care cererea este formulatã în termen de 12 luni de la data reluãrii activitãţii persoanelor, o singurã datã pentru fiecare situaţie.
Persoanele aflate în detenţie care mai au de executat cel mult 9 luni pânã la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionalã organizat de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cheltuielile necesare pregãtirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj.
Programele de formare profesionalã asigura, conform legii, iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea si specializarea persoanelor in cãutarea unui loc de munca.
Formele prin care se realizeazã formarea profesionalã a persoanelor in cãutarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, in condiţiile legii.
Şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a participa la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea forţei de munca la care sunt înregistraţi.
Somerii care nu beneficiazã de indemnizaţii de şomaj trebuie sa depunã o cerere la agenţiile pentru ocuparea forţei de munca pentru a fi luaţi in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reînnoiascã cererea la 6 luni.
De servicii de mediere gratuite beneficiazã, la cerere, şi următoarele categorii de persoane:
cele care ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia; cele care au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie internaţionala, conform legii; cetãţeni strãini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncã sau au realizat venituri în România, conform legii; cele care nu au putut ocupa loc de munca dupã repatriere sau dupã eliberarea din detenţie.
Serviciile de mediere pentru persoanele in cãutarea unui loc de munca se acorda gratuit de cãtre agenţiile pentru ocuparea forţei de munca si constau in:
a) informaţii privind locurile de munca vacante si condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
b) mediere electronica având ca scop punerea automatã in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
c) preselecţia candidaţilor corespunzãtor cerinţelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregãtirea, aptitudinile, experienţa si cu interesele acestora.
Informarea si consilierea profesionalã constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cãutarea unui loc de munca, care au ca scop:
a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii si evoluţia ocupatiilor;
b)profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil;
c) dezvoltarea abilitatii si încrederii in sine a persoanelor in cãutarea unui loc de munca, in vederea luãrii de cãtre acestea a deciziei privind propria cariera;
d) instruirea in metode si tehnici de cãutare a unui loc de munca.
e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă. 

Informarea si consilierea profesionalã se realizeazã de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea forţei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditaţi, care încheie cu agenţiile pentru ocuparea forţei de munca contracte, in condiţiile legii.
Informarea privind piaţa muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeazã prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individualã sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in cãutarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de munca.
Consilierea profesionalã si instruirea in metode si tehnici de cãutare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocupãrii se realizeazã de cãtre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.
Constituie servicii de preconcediere, in principal, urmãtoarele activitãţi:
o informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionalã;
o plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitãţi de cãutare a unui loc de munca;
o reorientarea profesionalã in cadrul unitãţii sau prin cursuri de formare de scurta durata;
o sondarea opiniei salariaţilor si consilierea acestora cu privire la mãsurile de combatere a somajului.
În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri.
De asemenea, angajatorii sunt obligaţi să acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de muncă, angajaţilor care urmeazã sa fie disponibilizaţi.
In perioada preavizului, angajaţii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă ori de alţi furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditaţi, selectaţi de către acestea, în condiţiile legii.
În vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii sunt obligaţi să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.

In cazul în care somerul îşi schimba domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dosarul de şomaj va fi transferat agenţiei locale pentru ocuparea forţei de munca sau punctului de lucru în a cãrui raza îşi are noul domiciliu sau reşedinţa, în baza cererii depuse la agenţia localã pentru ocuparea forţei de munca sau la punctul de lucru unde este înregistrat, anexându-se o copie de pe actul de identitate care atesta schimbarea domiciliului.

o actul de identitate, în original și copie;
o actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
o certificat de naștere, în original și copie:
o  certificat de căsătorie, în original și copie, unde este cazul;
o adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de
muncã ori cã are eventuale restricţii medicale;
o acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sã rezulte cã persoana nu
realizeazã venituri sau cã realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare.
În afara documentelor menţionate mai sus, care urmeazã sã fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţitã, dupã caz, şi de urmãtoarele documente:
A. în cazul persoanelor provenite din muncã:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, , precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) copie de pe hotãrârea judecãtoreascã definitivã prin care instanţa competentã potrivit legii a dispus reintegrarea în muncã, atunci când reintegrarea nu mai este posibilã la unitatea la care persoana a fost încadratã în muncã anterior, din cauza încetãrii definitive a activitãţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
c) adeverinţã de la unitatea care a preluat patrimoniul unitãţii în care persoana a fost încadratã anterior, din care sã rezulte cã reîncadrarea în muncã nu mai este posibilã din cauza desfiinţãrii postului;
B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncã:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) decizia de revizuire medicalã, în original şi în copie, emisã de medicul expert al asigurãrilor sociale, din care sã rezulte redobândirea capacitãţii de muncã;
c) adeverinţã de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupã caz, din care sã rezulte cã reîncadrarea în muncã nu mai este posibilã din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
C. în cazul persoanelor ale cãror raporturi de muncã sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi/ sau adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) act din care sã rezulte data încetãrii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncã sau de serviciu;
D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale:
a) actul de absolvire a formei respective de învãţãmânt, în original şi în copie;
b) adeverinţã eliberatã de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, prin care se certificã data înregistrãrii persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncã la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, acreditat sau notificat conform legii;
E. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale: actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie.

o actul de identitate;
o actele de studii şi de calificare;
o carnetul de muncã sau alte acte care atestã, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncã ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncã;
o adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricţii medicale.

Informaţii cu privire la locurile de muncă vacante pot fi oferite de consilieri din cadrul agenţiei judeţene pentru ocuparea forţei de muncă / punctului de lucru din raza de domiciliu sau reşedinţă a persoanei interesate.
Persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj au urmãtoarele obligaţii:
• să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru
ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
• să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt
înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor;
• să participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de
agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate (această obligaţie nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj participă la programe de formare profesională, organizate în condiţiile legii, a căror finanţare este asigurată din asistenţa financiară nerambursabilă primită de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională, Fondului social european şi Fondului de coeziune. Obligaţia nu se aplică pe perioada în care persoanele participă la aceste programe de formare profesională, în condiţiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă şi se află în perioada de acordare a acestor servicii)
• să caute activ un loc de muncă.
• să înştiinţeze în scris agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate cu
privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţioneazã acesta, în termen de 24 de ore de la data acordării concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în zile declarate nelucrătoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizează în zile declarate nelucrătoare, persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj au obligaţia de a înştiinţa agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, în prima zi lucrãtoare.
Indemnizaţia de şomaj se acordã şomerilor, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, dupã cum urmeazã:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este o sumã acordatã lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare.
Pentru fracţiuni de luna indemnizaţia de şomaj se calculeazã proporţional cu numãrul de zile calendaristice din luna respectiva.
Indemnizaţia de şomaj se acordă la cerere, după caz, de la data:
a) încetării raporturilor de muncă;
b) încetării raporturilor de serviciu;
c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d) expirării duratei sau desfacerii contractului militarilor angajaţi pe bază de contract.
e) încetării calităţii de membru cooperator;
f) încetării contractului de asigurare pentru şomaj;
g) încetării motivului pentru care au fost pensionate;
h) încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;
i) abrogată;
j) rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;
k) încetării activităţii desfăşurate exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cele de natura celor prevăzute la lit. a)-e) şi lit. g) şi h), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj;
l) expirării perioadei de 60 de zile, pentru absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
m) absolvirii, pentru absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
Indemnizaţia de şomaj se acordă de la data mai sus menţionată, dacă cererea este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în termen de 10 de zile de la această dată.
Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data mai sus menţionată, indemnizaţia de şomaj se acordă începând cu data înregistrării cererii. Termenul de maximum 12 luni este termen de decădere din drepturi.

• asociat unic, asociaţi;
• administratori care au încheiat contracte potrivit legii;
• persoane autorizate sa desfãşoare activitãţi independente;
• membri ai asociaţiei familiale;
• cetãţeni romani care lucreazã in strãinãtate, conform legii;
• alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi desfãşurate potrivit legii si care nu se regãsesc in una dintre situaţiile prevãzute mai sus.
Categoriile de persoane menţionate pot încheia contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi au domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dacã au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
Venitul lunar pentru care se asigurã aceste persoane nu poate fi mai mic decât salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plãteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.
• persoanele care desfãşoarã activitãţi pe bazã de contract individual de muncã sau pe bazã de contract de muncã temporarã, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari;
• funcţionarii publici si alte persoane care desfãşoarã activitãţi pe baza actului de numire;
• persoanele care îşi desfãşoarã activitatea in funcţii elective sau care sunt numite in cadrul autoritãţii executive, legislative ori judecãtoreşti, pe durata mandatului;
• persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
• alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi desfãşurate potrivit legii şi care nu se regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute mai sus, în condiţiile în care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective existã obligaţia, potrivit legii, de platã a contribuţiei de asigurãri pentru şomaj.
Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la ANOFM, beneficiază de următoarele servicii:
a) informare şi consiliere profesionalã;
b) medierea muncii;
c) formarea profesionalã;
c^1) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
d) consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
e) completarea veniturilor salariale ale angajaţilor;
f) stimularea mobilitãţii forţei de muncã.
Primele patru servicii pot fi oferite şi contra cost de cãtre furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditaţi şi/sau autorizaţi în condiţiile legii.
Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se acordă în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
- 75% din valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
- suma prevãzutã mai sus la care se adaugã o sumã calculatã prin aplicarea asupra mediei salariului de bazã lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.
Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, menţionate mai sus, sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.
Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.
Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă este persoana care face demersuri pentru a-şi gãsi un loc de muncã, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncã ori la punctul de lucru în a cãrui razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii.

• are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergãtoare datei înregistrãrii cererii;
• nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare, respectiv 500 ron;
• nu îndeplineşte condiţiile de pensionare, conform legii;
• este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă in a cărei raza teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dacã a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate.

Şomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
• este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani şi pânã la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
• starea de sãnãtate şi capacitãţile fizice şi psihice o fac aptã pentru prestarea unei munci;
• nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã, în vigoare, respectiv 500 ron;
• este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare, dacã s-ar gãsi un loc de muncã.
şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevãzute mai sus şi se înregistreazã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţioneazã în condiţiile prevãzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncã.

Beneficiari ai prevederilor legii nr. 76/2002 sunt persoanele in cãutarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmãtoarele situaţii:
• au devenit someri;
• nu au putut ocupa loc de muncã dupã absolvirea unei instituţii de învãţãmânt;
• ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
• au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie internaţionala, conform legii;
• cetãţeni strãini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncã sau au realizat venituri în România, conform legii;
• nu au putut ocupa loc de munca dupã repatriere sau dupã eliberarea din detenţie.

 

Au dreptul la indemnizaţie de şomaj persoanele aflate într-una din următoarele situaţii:
a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;
b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;
d) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
e) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
f) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;
g) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

h) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;
i) le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a)-d), f) şi g), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj
j)sunt absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;
k)sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale.

pageTracker._trackPageview();