Concursuri

Ministerul Muncii și Justiției Sociale angajează experți pentru implementarea proiectului INTESPO

Ministerul Muncii și Justiției Sociale derulează în perioada 26 iunie - 03 august 2018 procedura de angajare a unui număr de 48 de asistenți sociali (1 post în fiecare județ, 7 posturi în municipiul București), experți angajați în afara organigramei, pentru implementarea proiectului „INTESPO - Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare”, contract de finanțare POCU/2/3/113589.

Bibliografia, formularul de înscriere și alte detalii sunt disponibile pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/minister/minister-organizare/concursuri/5172

 

Concurs post vacant - Serviciul Control si Recuperare Debite

Agenţia Națională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în București, Str. Avalanșei, nr.20-22, sector 4 scoate la concurs, în data de 26.03.2018, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei, postul vacant de Consilier, grad profesional superior - Serviciul Control şi recuperare debite; Condiţii specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante:
-Pregătire de specialitate - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
-Vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 9 ani;
-Iniţiativă şi creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual, seriozitate;
Data de desfăşurare a concursului: 26.03.2018 - ora 10.00 - proba scrisă. 
Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial partea a –III– a, respectiv în perioada 21.02.2018-12.03.2018, la sediul ANOFM.
În acest sens, candidaţii vor depune dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate;
d) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
e) copia carnetului de muncă sau, după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) cazierul judiciar;
g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorităţii sau instituţiei publice organizatoare a concursului.
Persoană de contact: Felicia Călugăru – consilier superior, tel. 021.303.98.58, email felicia.calugaru@anofm.ro
AtaşamentMărime
bibliografie SCRD.pdf42.67 KB
fisa post consilier superior SCRD.pdf155.89 KB

Concurs de promovare în grad

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, la sediul instituţiei (Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti), concurs/examen de promovare în grad profesional, în zilele de 26 februarie 2018, proba scrisă, şi 28 februarie 2018, interviul.
Candidaţii pot depune dosarele de concurs în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 17 februarie 2018. Dosarele de concurs trebuie să conţină, obligatoriu, actele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici.
Persoana de contact: Elena Teodorescu, consilier superior în cadrul Direcţiei Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie, nr. telefon: 021.303.98.58, e-mail: elena.teodorescu@anofm.ro .

Concurs de promovare în grad

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, la sediul instituţiei (Str. Avalanşei nr. 20-22, sector 4, Bucureşti), concurs/examen de promovare în grad profesional, în zilele de 19 decembrie, proba scrisă, şi 21 decembrie, interviul.

Candidaţii pot depune dosarele de concurs în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 9 decembrie 2017. Dosarele de concurs trebuie să conţină, obligatoriu, actele prevăzute la art. 127 din H.G. nr. 611/2008, actualizată, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. 

Persoana de contact: Elena Teodorescu, consilier superior în cadrul Direcţiei Resurse Umane, Salarizare, Comunicare şi Secretariatul Consiliului de Administraţie, nr. telefon: 021.303.98.58, e-mail: elena.teodorescu@anofm.ro

 


Exemple de intrebari pentru concursul de director executiv si director executiv adjunct (actualizat 20.09.2017)

Exemple de intrebari  pentru concursul de director executiv si director executiv adjunct (actualizat 20.09.2017)

AtaşamentMărime
Exemple de intrebari pentru concursul de director executiv si director executiv adjunct (actualizat 20.09.2017).pdf704.23 KB
Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();