Acte normative

Ordin nr. 284/2002 (alin 3,art.4 abrog. prin Ordin 186/2003)

ORDINUL nr. 284

din 21 iunie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Publicat în M. Of. nr. 733 din 8 octombrie 2002

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002,

ministrul muncii şi solidarităţii sociale şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul educaţiei şi cercetării,

Ecaterina Andronescu

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind emiterea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de calificare şi a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele/cursurile de formare profesională organizate prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, sunt emise în temeiul art. 58 alin. (3) din Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002.

Art. 1. - (1) Cursanţilor care au promovat examenul de absolvire li se eliberează, după caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire, denumite în continuare certificate.

(2) În funcţie de tipul programului de formare profesională absolvit se eliberează certificate dupa cum urmează:

a) pentru programe de formare de iniţiere, perfecţionare şi specializare se eliberează certificate de absolvire;

b) pentru programe de formare de calificare sau recalificare se eliberează certificate de calificare.

Art. 2. - Evidenţa desfăşurării programelor de formare profesională şi a eliberării certificatelor pentru persoanele cuprinse în programele de formare profesională se ţine prin următoarele documente:

a) registrul de evidenţă a programelor de formare profesională, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2; acest registru se completează de către compartimentul de formare profesională al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi conţine date de identificare a persoanei admise la un program de formare profesională, precum şi informaţii privind pregătirea sau ocupaţia/meseria actuala şi cea dobândită în urma absolvirii programului;

c) programul individual de pregătire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3; acest document se completează în cazul în care formarea profesională în ocupaţii sau meserii simple şi perfecţionarea profesională se organizează, cu aprobarea directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, când nu se pot constitui grupe de cursanţi;

d) catalogul cursanţilor pentru fiecare program de formare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4; acest catalog se completează de formatori pentru instruire teoretică sau, după caz, formatori pentru instruire practică, pentru fiecare program de formare profesională, şi evidenţiază disciplinele pentru care se face pregătirea, prezenţa la curs a persoanelor, precum şi notele obţinute pe întreg parcursul pregătirii teoretice şi al instruirii practice;

e) condica de prezenţă la ore a formatorilor pentru instruire teoretică şi a formatorilor pentru instruire practică, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 5;

f) procesul-verbal al comisiei de examinare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 6; procesul-verbal se încheie la susţinerea examenului de absolvire a programului, evidenţiază rezultatele obţinute în urma examinării şi se semnează de toţi membrii comisiei de examinare;

g) registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 7;

h) registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 8.

Art. 3. - (1) Documentele prevăzute la art. 2 sunt formulare tipizate, cu regim special, se completează conform instrucţiunilor în vigoare, se numerotează, se şnuruiesc, se parafează şi se certifică, pentru conţinut, numar de pagini şi serie, de către directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(2) Documentele cu regim special se gestionează de un angajat desemnat de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(3) Aceste documente se păstrează în arhiva agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în dulapuri încuiate, care prezintă siguranţă, în timp nelimitat, cu excepţia cataloagelor care se păstrează timp de 5 ani.

(4) Distrugerea acestor cataloage se poate face numai după ce directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti a constatat că datele privind situaţia cursanţilor au fost trecute în registrele de evidenţă nominală a eliberării certificatelor.

(5) Lucrările scrise ale cursanţilor la examenul de absolvire se păstrează timp de 2 ani în arhiva agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 4. - (1) Certificatele sunt imprimate-tip, conform modelelor prezentate în anexele nr. 9 şi 10, au regim special, sunt tipărite şi gestionate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi nu pot fi folosite de alţi agenţi economici sau furnizori de servicii de formare profesională.

(2) Primirea certificatelor de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti de la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă se face pe bază de delegaţie scrisă şi numai cu proces-verbal de predare-primire.

(3) Certificatele prevăzute la alin. (1) sunt valabile până la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 375/2002.

Art. 5. - (1) Completarea certificatelor se face pe baza datelor din registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională şi a procesului-verbal al comisiei de examinare la examenul de absolvire a programului de formare profesională.

(2) Certificatele se completează cu tuş negru, corect, citeţ şi fără ştersături; numele şi prenumele titularului se scriu fără prescurtări, cu litere de tipar, trecându-se şi iniţialele prenumelui tatălui, care trebuie să corespundă cu datele înscrise în actul de identitate al cursantului.

Art. 6. - (1) Certificatul se eliberează absolventului însoţit de un supliment, conform modelului prezentat în anexa nr. 11, pe baza actului de identitate, de catre agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti care a organizat programul de formare profesională, în termen de cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire; absolventul va semna de primire în registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor.

(2) Formularele certificatelor se păstrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în casă de fier sau în dulap metalic.

Art. 7. - (1) În cursul unui an, cel puţin o dată pe trimestru, directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti verifică situaţia certificatelor eliberate, a formularelor certificatelor primite şi a formularelor tipizate, precum şi modul de păstrare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) La eliberarea sau schimbarea din funcţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti formularele certificatelor se predau prin proces-verbal, specificându-se numărul şi seria acestora.

Art. 8. - (1) Certificatele completate greşit, cu ştersături, adăugări suplimentare sau cu ştampila aplicată în mod necorespunzător se anulează, cu aprobarea directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea foţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin scrierea cu litere mari, format de tipar, pe toată diagonala imprimatului, a cuvântului "ANULAT", atât pe actul care urmează să fie eliberat cursantului, cât şi pe matcă; aceeaşi menţiune se face şi în registrele de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de calificare sau, după caz, a certificatelor de absolvire.

(2) Înregistrările greşite în documentele prevăzute la art. 2 se corectează cu pastă corectoare, se semnează de persoana care a efectuat corectura şi se autentifică cu ştampila agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 9. - (1) În cazul pierderii certificatului sau în cazul certificatelor parţial distruse ori pronunţat deteriorate se poate elibera duplicat, pe baza aprobării directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(2) Pentru eliberarea duplicatului solicitantul se adresează în scris directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, anexând urmatoarele documente:

a) declaraţia scrisă a titularului certificatului, autentificată la notariat, care să cuprindă: numele sub care s-a eliberat certificatul original, împrejurările în care acesta s-a pierdut sau s-a distrus şi data absolvirii programului de formare profesională;

b) dovada publicării anunţului de pierdere a certificatului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(3) Modul de eliberare a duplicatului este identic cu cel de eliberare a certificatului original, prevăzut în prezentele norme.

(4) Duplicatul este semnat de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi de o altă persoană desemnată în acest sens.

(5) Evidenţele duplicatelor se păstrează nominal, în registrul de evidentă nominală a eliberării certificatelor făcându-se menţiunea: "S-a eliberat duplicatul nr. .............. din data de .............".

(6) Duplicatul se eliberează o singură dată.

(7) Pe duplicat se va scrie în mod explicit "DUPLICAT eliberat conform aprobării directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, nr. ........... din data de .............; se confirmă autenticitatea datelor cuprinse în act".

Art. 10. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezentele norme.

Ordinul nr 281/2004

ORDIN nr. 281 din 22 iulie 2004

privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002

EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

In temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 768/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. II din Legea nr. 107/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,

secretarul de stat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, emite urmatorul ordin:

ARTICOL UNIC

Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Litera a) a punctului A al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"a) carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;"

2. Dupa litera a) a punctului A al alineatului (4) al articolului 5 se introduce litera a^1) cu urmatorul cuprins:

"a^1) adeverinta prevazuta la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;"

3. Litera a) a punctului B al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"a) carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;"

4. Litera d) a punctului B al alineatului (4) al articolului 5 se abroga.

5. Punctul C al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"C. in cazul persoanelor ale caror raporturi de munca sau de serviciu au incetat in perioada de suspendare a acestora:

a) carnetul de munca, in original si in copie, sau, in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele in care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu de la ultimul angajator;

b) dovada din care sa rezulte ca nu mai este posibila reluarea activitatii la angajator;

c) declaratie pe propria raspundere a persoanei in cautarea unui loc de munca, in cazul in care aceasta nu poate obtine dovada din care sa rezulte ca reluarea activitatii nu mai este posibila la angajator, urmand ca agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sa verifice la organele competente veridicitatea declaratiei;

d) act din care sa rezulte data incetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;"

6. Punctul E al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"E. in cazul absolventilor institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 16 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:

a) actul de absolvire a formei respective de invatamant, in original si in copie;

b) declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;

c) adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii;"

7. Punctul F al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"F. in cazul absolventilor scolilor speciale pentru persoane cu handicap in varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale:

a) actul de absolvire a scolii speciale pentru persoane cu handicap, in original si in copie;

b) declaratia absolventilor ca nu urmeaza o forma de invatamant la data solicitarii dreptului;"

8. Litera c) a punctului G al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"c) adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data inregistrarii persoanei in evidentele proprii, in cazul in care persoana s-a inregistrat in vederea medierii pentru incadrare in munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii."

9. Literele d) si e) ale punctului G al alineatului (4) al articolului 5 se abroga.

10. Litera e) a articolului 18 se abroga.

Secretar de stat, presedintele Agentiei

Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca,

Ioan Cindrea

Bucuresti, 22 iulie 2004.

Nr. 281.

---------

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();