Acte normative

H.G. nr 936/2004

HOTARARE nr. 936 din 10 iunie 2004
privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 92 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

In scopul crearii de locuri de munca pentru someri, se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj fonduri nerambursabile, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

Fondurile nerambursabile se acorda in urma selectionarii cererilor depuse de solicitanti.

ART. 3

(1) Selectia cererilor se organizeaza anual si se realizeaza de catre comisiile de selectie constituite la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.

(2) Comisiile de selectie sunt formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:

a) 2 membri reprezentand agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dintre care unul este directorul executiv al acesteia si are calitatea de presedinte al comisiei de selectie;

b) 2 membri reprezentand banca sau agentia autorizata sa acorde credite, selectata in conditiile legii;

c) 1 membru reprezentand consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

ART. 4

(1) In vederea selectiei cererilor, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fac public termenul limita de depunere a acestora, atat prin intermediul mass-media, cat si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu cel putin 60 de zile inainte de organizarea selectiei.

(2) Cererea va fi insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica ale solicitantului.

(3) Documentele care insotesc cererea se stabilesc prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale Bancii Nationale a Romaniei.

(4) Pentru a putea participa la selectie, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

A. sa se incadreze in una dintre urmatoarele categorii:

a) societate comerciala care indeplineste criteriile prevazute de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie;

b) unitate cooperatista, constituita in conditiile legii;

c) asociatie familiala infiintata de someri, in care cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;

d) somer care a dobandit calitatea de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent si a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;

B. sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;

C. sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate.

ART. 5

(1) Solicitantul trebuie sa prezinte proiectul/studiul de fezabilitate si documentele care atesta capacitatea tehnico-economica, in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscriu, dupa caz, "proiect/studiu de fezabilitate - ORIGINAL", respectiv "proiect/studiu de fezabilitate - COPIE", precum si datele de identificare a solicitantului.

(2) Documentele care atesta eligibilitatea se prezinta in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscrie, dupa caz, "documente care atesta eligibilitatea ORIGINAL", respectiv "documente care atesta eligibilitatea - COPIE".

(3) Plicurile prevazute la alin. (1) si (2) se introduc intr-un plic exterior care se sigileaza si pe care se inscrie "SELECTIE PENTRU ACORDAREA DE FONDURI NERAMBURSABILE".

ART. 6

(1) Cererea insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica se depune de catre solicitant sau de catre un reprezentant al solicitantului, pana la data stabilita, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.

(2) Documentatia prevazuta la alin. (1), depusa dupa data limita sau prin alt sistem de expediere decat cel prevazut la alin. (1), se returneaza solicitantilor.

ART. 7

(1) Solicitantii pot depune separat mai multe documentatii, reprezentand proiecte diferite sau alternative ale aceluiasi proiect.

(2) Solicitantii beneficiaza de fonduri nerambursabile doar pentru un singur proiect.

ART. 8

Procedura de selectie a cererilor se realizeaza in termen de 30 de zile de la implinirea termenului limita de depunere a acestora.

ART. 9

(1) Procedura de selectie incepe cu verificarea de catre comisia de selectie a documentelor care atesta eligibilitatea, etapa care se poate face in prezenta solicitantilor.

(2) Lipsa oricaruia dintre documentele care atesta eligibilitatea sau neindeplinirea oricarui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii, plicurile continand proiectul/studiul de fezabilitate fiind returnate nedesfacute solicitantului care le-a depus.

ART. 10

Procedura de selectie se continua cu deschiderea plicurilor continand proiectele/studiile de fezabilitate.

ART. 11

(1) Acordarea fondurilor nerambursabile pentru finantarea proiectelor/studiilor de fezabilitate selectionate se face in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, proportional cu numarul de locuri de munca nou-create, in urma evaluarii cererilor de acordare a acestora pe baza de criterii de selectie.

(2) Pe locurile de munca nou-create trebuie incadrati someri care au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se acorda fonduri nerambursabile.

(3) Sunt considerate criterii de acordare a fondurilor nerambursabile urmatoarele:

a) numarul locurilor de munca ce vor fi create in raport cu suma solicitata;

b) incadrarea in munca a persoanelor provenind din categorii defavorizate;

c) crearea de oportunitati pentru atragerea si mentinerea in zona a personalului cu studii superioare;

d) utilizarea resurselor locale sau de pe piata interna;

e) achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producatori autohtoni;

f) ponderea cheltuielilor proprii cu care participa la proiectul de finantare, care nu poate fi mai mica de 25% din valoarea proiectului;

g) realizarea de prelucrari superioare, cu valoare adaugata mare;

h) posibilitatea de export al produselor realizate;

i) cererea pe piata interna a produselor realizate;

j) impactul investitiei asupra mediului;

k) diversificarea tipurilor de afaceri productive din zona respectiva;

l) experienta solicitantului in domeniul in care este propus proiectul;

m) sprijinirea comunitatii locale;

n) nivelul si calitatea garantiilor depuse;

o) categoria solicitantilor.

(4) Au prioritate la obtinerea fondurilor nerambursabile:

a) somerii intretinatori unici de familie, somerii care nu au venituri sau provin din randul persoanelor cu handicap ori al persoanelor in varsta de peste 45 de ani;

b) beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au dovedit buna-credinta in respectarea obligatiilor asumate prin contractele de creditare incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

(5) Punctajul total care se poate acorda unui proiect de fezabilitate este de 100 de puncte, modul de acordare fiind stabilit prin instructiunile comune ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile.

(6) Dupa evaluarea tuturor ofertelor, comisia de selectie intocmeste clasamente pe localitati cu solicitantii ale caror documentatii au fost evaluate, iar clasamentele rezultate vor fi avute in vedere la acordarea fondurilor nerambursabile.

ART. 12

(1) Fiecare solicitant de fonduri nerambursabile este instiintat in scris despre rezultatul procesului de selectie al propriului proiect, precum si despre termenul in care trebuie sa se prezinte la agentie pentru a incheia contractul de finantare a proiectului.

(2) Agentiile incheie contracte cu solicitantii declarati castigatori, in care vor inscrie drepturile si obligatiile care decurg din acordarea fondurilor nerambursabile, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor sau incalcarii drepturilor oricareia dintre parti.

(3) In cazul in care solicitantii nu se prezinta pentru a incheia contractul de finantare in termenul comunicat in instiintarea primita din partea comisiei sau refuza incheierea contractului, agentia invita pentru incheierea contractului urmatorul solicitant din clasamentul stabilit conform art. 11 alin. (6).

(4) Dupa incheierea contractelor de finantare cu solicitantii, agentiile solicita bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile incheierea contractului de acordare de fonduri nerambursabile pentru valoarea prevazuta in contractul incheiat cu solicitantul.

(5) Acordarea de catre banca sau de catre agentia autorizata potrivit legii sa acorde credite a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in contractul de finantare incheiat de agentie cu solicitantul sau neaccesarea, totala ori partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de agentia autorizata sa acorde credite nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile solicitantului inscrise in contractul de finantare, incheiat cu agentia, in ceea ce priveste angajarea si mentinerea in activitate a somerilor.

ART. 13

(1) Localitatile pentru care se vor acorda fonduri nerambursabile, precum si sumele alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(2) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, la propunerea Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 936.

______________HOTARARE nr. 936 din 10 iunie 2004

privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iunie 2004

In temeiul art. 108 din Constitutie, republicata, si al art. 92 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART. 1

In scopul crearii de locuri de munca pentru someri, se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj fonduri nerambursabile, in baza prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 2

Fondurile nerambursabile se acorda in urma selectionarii cererilor depuse de solicitanti.

ART. 3

(1) Selectia cererilor se organizeaza anual si se realizeaza de catre comisiile de selectie constituite la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.

(2) Comisiile de selectie sunt formate din 5 membri, dupa cum urmeaza:

a) 2 membri reprezentand agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dintre care unul este directorul executiv al acesteia si are calitatea de presedinte al comisiei de selectie;

b) 2 membri reprezentand banca sau agentia autorizata sa acorde credite, selectata in conditiile legii;

c) 1 membru reprezentand consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

ART. 4

(1) In vederea selectiei cererilor, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, fac public termenul limita de depunere a acestora, atat prin intermediul mass-media, cat si pe pagina de Internet a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, cu cel putin 60 de zile inainte de organizarea selectiei.

(2) Cererea va fi insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica ale solicitantului.

(3) Documentele care insotesc cererea se stabilesc prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si ale Bancii Nationale a Romaniei.

(4) Pentru a putea participa la selectie, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii de eligibilitate:

A. sa se incadreze in una dintre urmatoarele categorii:

a) societate comerciala care indeplineste criteriile prevazute de lege, in ceea ce priveste numarul de persoane angajate si cifra de afaceri, pentru a fi considerata intreprindere mica sau mijlocie;

b) unitate cooperatista, constituita in conditiile legii;

c) asociatie familiala infiintata de someri, in care cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;

d) somer care a dobandit calitatea de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent si a realizat un stagiu total de cotizare in sistemul asigurarilor pentru somaj de minimum 24 de luni;

B. sa nu se afle in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;

C. sa nu inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale sau provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate.

ART. 5

(1) Solicitantul trebuie sa prezinte proiectul/studiul de fezabilitate si documentele care atesta capacitatea tehnico-economica, in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscriu, dupa caz, "proiect/studiu de fezabilitate - ORIGINAL", respectiv "proiect/studiu de fezabilitate - COPIE", precum si datele de identificare a solicitantului.

(2) Documentele care atesta eligibilitatea se prezinta in original si in copie, sigilate in plicuri separate, pe care se inscrie, dupa caz, "documente care atesta eligibilitatea ORIGINAL", respectiv "documente care atesta eligibilitatea - COPIE".

(3) Plicurile prevazute la alin. (1) si (2) se introduc intr-un plic exterior care se sigileaza si pe care se inscrie "SELECTIE PENTRU ACORDAREA DE FONDURI NERAMBURSABILE".

ART. 6

(1) Cererea insotita de proiectul/studiul de fezabilitate si de documentele care atesta eligibilitatea si capacitatea tehnico-economica se depune de catre solicitant sau de catre un reprezentant al solicitantului, pana la data stabilita, la sediul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a caror raza teritoriala se afla localitatile in care urmeaza sa se acorde fondurile nerambursabile.

(2) Documentatia prevazuta la alin. (1), depusa dupa data limita sau prin alt sistem de expediere decat cel prevazut la alin. (1), se returneaza solicitantilor.

ART. 7

(1) Solicitantii pot depune separat mai multe documentatii, reprezentand proiecte diferite sau alternative ale aceluiasi proiect.

(2) Solicitantii beneficiaza de fonduri nerambursabile doar pentru un singur proiect.

ART. 8

Procedura de selectie a cererilor se realizeaza in termen de 30 de zile de la implinirea termenului limita de depunere a acestora.

ART. 9

(1) Procedura de selectie incepe cu verificarea de catre comisia de selectie a documentelor care atesta eligibilitatea, etapa care se poate face in prezenta solicitantilor.

(2) Lipsa oricaruia dintre documentele care atesta eligibilitatea sau neindeplinirea oricarui criteriu de eligibilitate atrage respingerea cererii, plicurile continand proiectul/studiul de fezabilitate fiind returnate nedesfacute solicitantului care le-a depus.

ART. 10

Procedura de selectie se continua cu deschiderea plicurilor continand proiectele/studiile de fezabilitate.

ART. 11

(1) Acordarea fondurilor nerambursabile pentru finantarea proiectelor/studiilor de fezabilitate selectionate se face in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, proportional cu numarul de locuri de munca nou-create, in urma evaluarii cererilor de acordare a acestora pe baza de criterii de selectie.

(2) Pe locurile de munca nou-create trebuie incadrati someri care au domiciliul sau resedinta in localitatile in care se acorda fonduri nerambursabile.

(3) Sunt considerate criterii de acordare a fondurilor nerambursabile urmatoarele:

a) numarul locurilor de munca ce vor fi create in raport cu suma solicitata;

b) incadrarea in munca a persoanelor provenind din categorii defavorizate;

c) crearea de oportunitati pentru atragerea si mentinerea in zona a personalului cu studii superioare;

d) utilizarea resurselor locale sau de pe piata interna;

e) achizitia de masini, utilaje, instalatii sau echipamente de la producatori autohtoni;

f) ponderea cheltuielilor proprii cu care participa la proiectul de finantare, care nu poate fi mai mica de 25% din valoarea proiectului;

g) realizarea de prelucrari superioare, cu valoare adaugata mare;

h) posibilitatea de export al produselor realizate;

i) cererea pe piata interna a produselor realizate;

j) impactul investitiei asupra mediului;

k) diversificarea tipurilor de afaceri productive din zona respectiva;

l) experienta solicitantului in domeniul in care este propus proiectul;

m) sprijinirea comunitatii locale;

n) nivelul si calitatea garantiilor depuse;

o) categoria solicitantilor.

(4) Au prioritate la obtinerea fondurilor nerambursabile:

a) somerii intretinatori unici de familie, somerii care nu au venituri sau provin din randul persoanelor cu handicap ori al persoanelor in varsta de peste 45 de ani;

b) beneficiarii de credite acordate in conditii avantajoase, din bugetul asigurarilor pentru somaj, care au dovedit buna-credinta in respectarea obligatiilor asumate prin contractele de creditare incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca.

(5) Punctajul total care se poate acorda unui proiect de fezabilitate este de 100 de puncte, modul de acordare fiind stabilit prin instructiunile comune ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile.

(6) Dupa evaluarea tuturor ofertelor, comisia de selectie intocmeste clasamente pe localitati cu solicitantii ale caror documentatii au fost evaluate, iar clasamentele rezultate vor fi avute in vedere la acordarea fondurilor nerambursabile.

ART. 12

(1) Fiecare solicitant de fonduri nerambursabile este instiintat in scris despre rezultatul procesului de selectie al propriului proiect, precum si despre termenul in care trebuie sa se prezinte la agentie pentru a incheia contractul de finantare a proiectului.

(2) Agentiile incheie contracte cu solicitantii declarati castigatori, in care vor inscrie drepturile si obligatiile care decurg din acordarea fondurilor nerambursabile, precum si sanctiunile aplicabile in cazul nerespectarii obligatiilor sau incalcarii drepturilor oricareia dintre parti.

(3) In cazul in care solicitantii nu se prezinta pentru a incheia contractul de finantare in termenul comunicat in instiintarea primita din partea comisiei sau refuza incheierea contractului, agentia invita pentru incheierea contractului urmatorul solicitant din clasamentul stabilit conform art. 11 alin. (6).

(4) Dupa incheierea contractelor de finantare cu solicitantii, agentiile solicita bancii sau agentiei autorizate potrivit legii sa acorde credite prin care se deruleaza fondurile nerambursabile incheierea contractului de acordare de fonduri nerambursabile pentru valoarea prevazuta in contractul incheiat cu solicitantul.

(5) Acordarea de catre banca sau de catre agentia autorizata potrivit legii sa acorde credite a unui fond nerambursabil mai mic decat cel prevazut in contractul de finantare incheiat de agentie cu solicitantul sau neaccesarea, totala ori partiala, de catre solicitant a fondului nerambursabil aprobat de banca sau de agentia autorizata sa acorde credite nu inlatura sau, dupa caz, nu diminueaza obligatiile solicitantului inscrise in contractul de finantare, incheiat cu agentia, in ceea ce priveste angajarea si mentinerea in activitate a somerilor.

ART. 13

(1) Localitatile pentru care se vor acorda fonduri nerambursabile, precum si sumele alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

(2) Fondurile prevazute la alin. (1) se acorda in limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, la propunerea Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Elena Dumitru

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

Bucuresti, 10 iunie 2004.

Nr. 936.

______________

H.G. nr 934/2004

AtaşamentMărime
monitorul_oficial20.pdf1.37 MB

H.G. nr 1089/2002

HOTARARE nr. 1.089 din 2 octombrie 2002

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 741 din 10 octombrie 2002

In temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ARTICOL UNIC

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 5 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:

"(2) Prin desfacerea contractului din motive neimputabile militarilor angajati pe baza de contract, prevazuta la art. 17 alin. (1) lit. d) din lege, se intelege:

a) incetarea contractului pentru motive medicale, pe baza hotararilor comisiei de expertiza medico-militara din care rezulta ca persoana angajata este clasata inapt sau apt limitat pentru servicii militare ori are afectiuni organice neprevazute in baremul medical si datorita carora nu poate indeplini indatoririle stabilite in instructiuni;

b) incetarea contractului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apararii Nationale, ca urmare a modificarii statelor de organizare-reorganizare a armatei ori repartizarii in functia in care militarul angajat este incadrat a unui absolvent al unei institutii militare de invatamant ori prin mutarea unui maistru militar sau subofiter din alta unitate;

c) incetarea contractului ca urmare a obtinerii calificativelor satisfacator sau nesatisfacator la testele psihologice sustinute pe timpul derularii contractului."

2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 51 va avea urmatorul cuprins:

"b) statele de plata care sa prevada distinct drepturile salariale subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar in perioada 1 noiembrie-31 martie sa prevada si contributiile de asigurari sociale aferente acestor drepturi salariale;"

3. Punctul 2 din conventia prevazuta la anexa nr. 14 va avea urmatorul cuprins:

"2. Agentia se obliga sa subventioneze pe o perioada de****) ........ cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare somer incadrat in munca, dupa cum urmeaza:

a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata;

b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare in luna pentru care se face plata, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajator, aferente salariului subventionat, pentru serviciul public/serviciul social*****) ........... ."

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

---------------

p. Ministrul muncii si

solidaritatii sociale,

Ion Giurescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul apararii nationale,

Ioan Mircea Pascu

Bucuresti, 2 octombrie 2002.

Nr. 1.089.

--------

H.G nr.174/2002

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 174

din 20 februarie 2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare

a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj

şi stimularea ocupării forţei de muncă

Publicată în M. Of. nr. 181 din 18 martie 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 129 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2001 privind declararea lunară a obligaţiilor de plată la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de şomaj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 17 octombrie 2001.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administraţiei publice,

Octav Cozmâncă

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor

pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme reglementează punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Art. 1. - Sistemul de indicatori statistici prevăzuţi la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumită în continuare lege, şi metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul Naţional de Statistică, în colaborare cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

Art. 2. - Tematica cercetărilor statistice speciale prevazută la art. 7 alin. (2) din lege, precum şi metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale se avizează, potrivit legii, de Institutul Naţional de Statistică şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, la propunerea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Art. 3. - (1) Prin locuri de muncă vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se întelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou create.

(2) Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante se va face conform formularului prezentat în anexa nr. 1.

Art. 4. - Furnizorii de servicii prevăzuţi la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica în scris agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, până la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirată, date privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă, potrivit formularului prezentat în anexa nr. 2.

Art. 5.- (1) Prin încetarea raportului de muncă sau a raportului de serviciu din motive neimputabile, prevăzuta la art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege:

a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii;

b) încetarea raportului de muncă, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de muncă;

c) încetarea raportului de muncă prin acordul partilor, în temeiul art. 129 din Codul muncii;

d) încetarea raportului de serviciu, în temeiul art. 92 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, prin eliberarea din funcţia publică, în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică şi-a încetat activitatea ori a fost mutată în altă localitate, iar funcţionarul public nu vrea să o urmeze;

e) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcţia publică, în temeiul art. 92 lit. c) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile art. 62 alin. (2) din aceeaşi lege;

f) încetarea raportului de serviciu prin eliberarea din funcţia publică, în temeiul art. 92 lit. d) din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care autoritatea sau instituţia publică şi-a redus personalul ca urmare a reorganizării, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de funcţionarul public, iar acesta refuză oferta Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

(2)* Prin desfacerea contractului din motive neimputabile militarilor angajaţi pe bază de contract, prevăzuta la art. 17 alin. (1) lit. d) din lege, se întelege:

a) încetarea contractului pentru motive medicale, pe baza hotărârilor comisiei de expertiză medico-militară din care rezultă că persoana angajată este clasată inapt sau apt limitat pentru servicii militare ori are afecţiuni organice neprevăzute în baremul medical şi datorită cărora nu poate îndeplini îndatoririle stabilite în instrucţiuni;

b) încetarea contractului pentru motive sau nevoi ale Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a modificării statelor de organizare-reorganizare a armatei ori repartizării în funcţia în care militarul angajat este încadrat, a unui absolvent al unei instituţii militare de învăţământ ori prin mutarea unui maistru militar sau subofiţer din altă unitate;

c) încetarea contractului ca urmare a obţinerii calificativelor satisfăcător sau nesatisfăcător la testele psihologice susţinute pe timpul derulării contractului.

Art. 6. - Veniturile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. f) din lege sunt venituri lunare realizate şi se certifică de Către organele fiscale teritorial subordonate Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 7. - Reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, în situaţia în care postul ocupat de aceasta a fost desfiinţat.

___________________________

* Textul a fost introdus prin pct.1 din H.G.nr.1089/ 2002

Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. a) şi c) din lege se consideră că nu au reuşit sau nu au putut să se încadreze în muncă dacă fac dovada că în perioadele prevăzute de lege s-au prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel putin 2 angajatori ori s-au înregistrat la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în vederea medierii pentru încadrare în muncă.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face cu cereri înregistrate, curriculum vitae, transmise prin poştă, sau cu dovezi eliberate în urma sustinerii interviurilor ori concursurilor.

Art. 9. - Procedura privind declararea lunară de către angajatori a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi modelul declaraţiei lunare privind obligaţiile de plată Către bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevăzute la art. 21 din lege, se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 10. - Pentru a se asigura în sistemul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, persoanele prevăzute la art. 20 din lege pot încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în a carei rază işi au domiciliul sau reşedinţa, un contract de asigurare pentru şomaj conform modelului prezentat în anexa nr. 3.

Art. 11. - (1) În vederea încheierii contractelor de asigurare pentru şomaj cu persoanele prevăzute la art. 20 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti pot împuternici agenţiile locale pentru ocuparea forţei de muncă în a caror rază persoanele îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

(2) Împuternicirea de reprezentare se va da şefului agenţiei locale pentru ocuparea forţei de muncă prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 12. - Salariul de bază minim brut pe ţară prevăzut la art. 22 alin. (2) din lege, ca limită inferioara a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevăzute la art. 20 din lege şi la care se calculează contribuţia datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj, este salariul de bază minim brut pe ţară stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se plăteşte această contribuţie.

Art. 13. - Fondul total de salarii brute lunare prevăzut la art. 26 alin. (1) din lege, realizate de asiguraţii menţionaţi la art. 19 din lege, include:

a) salariile de bază;

b) indemnizaţiile, ca unică formă de remunerare a activităţii;

c) salariile de bază aferente personalului român trimis în misiune permanentă în străinatate, corespunzatoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară;

d) sporurile, adaosurile şi indemnizaţiile;

e) salariile de merit;

f) sumele realizate prin plata cu ora, gărzile, indemnizaţiile clinice;

g) stimulentele şi premiile de orice fel care se plătesc din fondul de salarii;

h) indemnizaţiile pentru concediul de odihnă;

i) indemnizaţiile pentru perioadele de incapacitate temporară de muncă, suportate de unităţi, conform legii, din fondul de salarii;

j) drepturile băneşti plătite din fondul de salarii angajaţilor cu convenţie civilă de prestări de servicii, cu excepţia cazului în care aceştia au încheiat şi un contract individual de muncă;

k) alte sume plătite din fondul de salarii.

Art. 14. - (1) Dovada încadrării în prevederile art. 13 lit. i) se face pe baza unei declaraţii pe propria răspundere date angajatorului de către persoana în cauză, conform modelului prezentat în anexa nr. 4, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme sau, după caz, o dată cu încheierea convenţiei civile pentru persoanele care, după data intrării în vigoare a prezentelor norme, desfăşoară activităţi pe bază de convenţii civile de prestări de servicii.

(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) revine, în mod corespunzător, şi persoanelor care desfăşoara activităţi exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe ţară.

(3) Contribuţia individuală la bugetul asigurărilor pentru şomaj, prevazută la art. 27 din lege, se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra:

a) salariului de bază brut lunar, corespunzător funcţiei îndeplinite, la care se adaugă, după caz, indemnizaţia de conducere, salariul de merit şi alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de bază, pentru persoanele prevăzute la art. 19 lit. a) şi b) din lege;

b) indemnizaţiilor brute lunare ca unică formă de remunerare, în cazul magistraţilor şi al altor categorii de personal pentru care indemnizaţia lunară este unica formă de remunerare, precum şi pentru persoanele care ocupă funcţii de natura celor prevăzute la art. 19 lit. c) din lege;

c) soldei brute lunare pentru militarii angajaţi pe bază de contract, prevăzuţi la art. 19 lit. d) din lege.

Art. 15. - (1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 din lege, care realizează venituri din activităţi autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizaţie de şomaj, în condiţiile art. 34 alin. (1) din lege, dacă dovedesc că acele venituri nu depăşesc cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilit, potrivit legii, în luna pentru care se face dovada.

(2) Prin activităţi autorizate potrivit legii se înţelege activitaţile desfăşurate de persoane fizice în mod independent şi de asociaţiile familiale în baza autorizaţiei de funcţionare eliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispoziţiilor legale speciale, precum şi activităţile desfăşurate în calitate de asociat în cadrul societăţilor comerciale.

Art. 16. - Prin nu îndeplinesc condiţiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se întelege:

a) neîndeplinirea condiţiilor legale de pensionare pentru limita de vârsta;

b) situaţia în care pensia de invaliditate este revizuibila, potrivit legii;

c) nesolicitarea pensionării anticipate, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

Art. 17. - Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) din lege, care înainte de întreruperea activităţii nu au realizat stagiul minim de cotizare în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, îşi pot completa stagiul minim de cotizare conform prevederilor art. 35 din lege.

Art. 18. - În vederea certificării stagiilor de cotizare pentru perioadele lucrate la angajatorii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 34 alin. (2) din lege, aceşti angajatori au obligaţia de a depune la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi desfasoară activitatea, dovada că se gasesc într-o astfel de situaţie, precum şi o declaraţie din care să rezulte perioada pentru care nu s-au plătit contribuţiile la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi suma aferentă acestei perioade.

Art. 19. - Certificarea stagiilor de cotizare se va face în baza certificatului întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

Art. 20. - (1) Prin a căuta activ un loc de muncă, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se întelege a dovedi că persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de muncă la cel puţin 2 angajatori ori la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, la care se află în evidenţă pentru găsirea unui loc de muncă, în afara datei programării lunare.

(2) Dovada prezentării la angajatori se poate face în modul prevăzut la art. 8 alin. (2).

Art. 21. - Casele teritoriale de pensii au obligaţia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti beneficiarii indemnizaţiilor de şomaj cărora li s-a stabilit dreptul la pensie, în termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu menţionarea datei privind punerea în plata a pensiei.

Art. 22. - Respingerea cererii privind acordarea indemnizaţiei de şomaj, pentru motivele prevăzute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispoziţie de respingere semnată de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 23. - (1) Indemizaţia de şomaj prevăzută la art. 39 alin. (2) şi la art. 40 alin. (1) din lege se acordă integral dacă beneficiarul s-a aflat în şomaj pe întreaga perioadă a lunii respective.

(2) Indemnizaţia de şomaj pentru fracţiuni de lună, prevăzută la art. 43 alin. (2) din lege, se calculează prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) şi art. 40 alin. (1) din lege la numărul de zile calendaristice din luna respectivă, iar rezultatul se înmulţeşte cu numărul de zile din luna respectivă pentru care şomerul beneficiază de indemnizaţia de şomaj.

Art. 24. - (1) Încetarea plaţii indemnizaţiei de şomaj în situaţia prevăzută la art. 44 lit. b) din lege se aplică persoanelor care deţineau autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale anterior datei înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

(2) Încetarea plaţii indemnizaţiilor de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege se va face cu data de întâi a lunii în care beneficiarul a realizat venituri mai mari decât indemnizaţia de şomaj acordată.

(3) În cazul persoanelor cărora le-a încetat plata indemnizaţiei de şomaj pentru motivul prevăzut la art. 44 lit. b) din lege şi care încheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizată anterior acordarii indemnizaţiei de şomaj se ia în calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.

(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplică beneficiarilor indemnizaţiei de şomaj care dobândesc autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare al unei societăţi comerciale după data înregistrării cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj.

Art. 25. - Prin refuz nejustificat, prevăzut la art. 44 lit. d) şi e) din lege, se întelege situaţia în care beneficiarul indemnizaţiei de şomaj nu acceptă soluţiile legate de încadrarea în muncă sau, după caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii.

Art. 26. - Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplică numai dacă beneficiarul indemnizaţiei de şomaj a anunţat în scris agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti în a cărei evidenţă se află despre plecarea sa în străinatate.

Art. 27. - (1) Măsura suspendării plaţii indemnizaţiei de şomaj, prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revocă în situaţia în care beneficiarul probează cu acte justificative că nu şi-a îndeplinit aceasta obligaţie din motive neimputabile lui.

(2) Se consideră motive neimputabile beneficiarului următoarele situaţii:

a) naşterea unui copil;

b) căsătorie;

c) îmbolnăvire;

d) decesul soţului, soţiei sau al rudelor până la gradul al doilea inclusiv;

e) forţa majoră.

(3) Beneficiarul trebuie să prezinte actele justificative prevăzute la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data prevăzută la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.

Art. 28. - Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a încetării plaţii indemnizaţiei de şomaj se stabileşte prin dispoziţie a directorului executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Art. 29. - În sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile băneşti cuvenite şomerilor cu titlu de indemnizaţie de şomaj pot face obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări corporale, precum şi în cazurile prevăzute de dispoziţii legale speciale.

Art. 30. - Prin modificări substanţiale ale numărului şi structurii profesionale a personalului, prevăzute la art. 49 din lege, se întelege disponibilizarea unui număr de persoane după cum urmează:

a) cel puţin 10 persoane, dacă angajatorul care disponibilizează are între 20 şi 100 de salariaţi;

b) cel puţin 10% din personal, dacă angajatorul care disponibilizează are între 101 şi 300 de salariaţi;

c) cel puţin 30 de persoane, dacă angajatorul care disponibilizează are peste 300 de salariaţi.

Art. 31. - (1) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevăzute la art. 51 din lege, oricărei persoane asigurate, ameninţate de riscul de a deveni şomer.

(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat în anexa nr. 6.

Art. 32. - Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti şi furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă se încheie conform modelului prezentat în anexa nr. 7.

Art. 33. - Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselecţia candidaţilor în scopul stabilirii raportului de muncă sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de muncă vacant, în funcţie de criteriile impuse de acesta şi cu respectarea prevederilor legale.

Art. 34. - (1) Pentru a fi luaţi în evidenţa în vederea medierii şomerii prevăzuţi la art. 61 alin. (2) din lege depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 8, urmând ca, în cazul neîncadrării lor în muncă, cererea să fie reînnoită la un interval de 6 luni.

(2) În aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege beneficiază de serviciile de mediere gratuite şi persoanele prevăzute la art. 16 lit. c), d) şi f) din lege, dacă depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 9.

Art. 35 - (1) Programele de formare profesionala prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi iniţiate, calificate, recalificate, perfecţionate sau specializate persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, se organizează ţinându-se seama de profilurile profesionale, profilurile şi standardele ocupaţionale, după cum urmează:

a) la cererea expresă a angajatorilor care doresc să încadreze persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

b) la cererea persoanelor care doresc să presteze o activitate autorizată conform legii;

c) pe baza analizelor şi studiilor de specialitate privind necesarul actual şi prognozat de forţa de muncă.

(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesională şi cu programele de şcolarizare ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în vederea adaptării pregătirii profesionale la cerinţele reale ale pieţei muncii.

Art. 36. - (1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregătire profesională, organizate în condiţiile legii, sunt admise persoane apte de muncă, având nivelul de pregătire necesar şi care au beneficiat de informare şi consiliere privind cariera, prin centrele de informare şi consiliere profesională din cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(2) Pentru stabilirea formei, grupului şi tipului de program de formare profesională se va ţine seama de nivelul general de pregătire, dovedit prin acte de studii.

(3) La formarea profesională pentru meserii sau activităti simple pot fi admise şi persoane care nu au absolvit învăţămăntul general obligatoriu, dar care posedă aptitudinile necesare însuşirii meseriilor.

(4) Lista cuprinzând meseriile şi activităţile simple se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale.

(5) Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti pot organiza programe de formare profesională speciale pentru persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau pentru persoanele cu handicap.

(6) Persoanele cu capacitate de muncă diminuată sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse în programele de formare profesională la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

Art. 37. - (1) Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) şi f) din lege, care urmează programele de formare profesională, au urmatoarele drepturi şi obligaţii:

A. drepturi:

a) să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului;

b) să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale;

c) să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice;

d) să beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun, pe traseul de la domiciliu la locul de pregătire;

e) să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului;

B. obligaţii:

a) să participe la toate activităţile cuprinse în programul de formare profesională şi să îndeplinească toate cerinţele prevăzute de acesta;

b) să restituie cheltuielile efectuate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti pentru serviciile de formare profesională prevăzute la lit. A. a)-e), dacă, după absolvire, refuză nejustificat încadrarea în muncă oferită de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

(2) Costurile aferente acordării drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. A.a)-e) se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj.

(3) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) lit. A.b)-e) se elaborează de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se aprobă prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Persoanele care urmează programe de formare profesională finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj se pot retrage de la aceste programe, fără a suporta cheltuielile efectuate cu pregătirea lor, pentru a se încadra în muncă, pentru a începe o activitate autorizată potrivit legii sau în cazul în care starea sănătaţii nu le permite continuarea programului, dacă dovedesc că se află în una dintre aceste situaţii cu actul privind încadrarea în muncă, autorizaţia de funcţionare sau certificatul de înmatriculare, respectiv cu acte medicale.

(5) Dacă numărul absenţelor nemotivate depăşeşte 10% din totalul orelor prevăzute în programa de pregătire, cursantul va fi exmatriculat, fără a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat să restituie cheltuielile de şcolarizare efectuate până la data exmatriculării sale, urmând, după caz, să îi fie încetată plata indemnizaţiei de şomaj conform art. 44 lit. e) din lege.

Art. 38. - (1) În cazul în care formarea profesională se realizează, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, prin furnizori de servicii de formare profesională, selectarea acestora se va face prin licitaţie publică, în condiţiile legii.

(2) Licitaţia se organizează de regulă o singură data pe an pentru fiecare program de formare profesională, în ocupaţiile, meseriile şi profesiile cuprinse în Planul naţional de formare profesională.

Art. 39. - În aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare pentru ocupaţii sau meserii neincluse în Clasificarea ocupaţiilor din România este necesar ca cei interesaţi să solicite avizul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Art. 40. - Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din lege persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se află în evidenţa următoarele documente:

a) cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 10;

b) înştiinţarea emisă de angajator privind încadrarea în muncă.

Art. 41. - (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute la art. 72 din lege va depune lunar, până la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti unde se află în evidenţă dovada emisă de angajator din care să reiasă că a fost încadrat în muncă.

(2) În situaţia în care beneficiarul nu prezintă în termenul prevăzut la alin. (1) dovada încadrării în muncă, plata drepturilor prevăzute la art. 72 din lege se va face o dată cu achitarea indemnizaţiilor de şomaj cuvenite şomerilor pentru luna în care beneficiarul a prezentat dovada.

Art. 42. - Nu beneficiază de drepturile prevăzute la art. 72 din lege persoanele care, în perioada pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj, îşi pierd calitatea de angajat, cu excepţia persoanelor aflate în situaţia prevăzuta la art. 73 alin. (1) din lege.

Art. 43. - Calculul pentru fracţiuni de lună al drepturilor menţionate la art. 72 din lege se face conform regulii prevăzute pentru indemnizaţia de şomaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.

Art. 44. - Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se prescriu în termenul legal general de prescripţie.

Art. 45. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 şi 75 din lege persoanele îndreptăţite vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă, următoarele documente:

a) o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 11, respectiv în anexa nr. 12;

b) actul de identitate, în copie, care să ateste domiciliul stabil;

c) dovada încadrării în muncă printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de muncă unde persoana urmează să îşi desfăşoare activitatea;

d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat în anexa nr. 13, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite.

(2) Beneficiază de drepturile prevăzute la art. 74 şi 75 din lege persoanele care se încadrează în muncă pe o perioadă de cel puţin 12 luni.

(3) În cazul încadrării în muncă într-o localitate din alt judeţ, drepturile prevăzute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau, dupa caz, a municipiului Bucureşti unde beneficiarul s-a aflat în evidenţă, urmând ca dosarul acestuia să fie transferat la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază îşi stabileşte noul domiciliu, care va acorda şi celelalte drepturi prevăzute de lege şi va urmări respectarea obligaţiilor ce decurg din acordarea drepturilor.

(4) Drepturile prevăzute la art. 72 din lege se cumulează cu cele prevăzute la art. 74 din lege sau cu drepturile prevăzute la art. 75 din lege.

Art. 46. - Nu constituie schimbare de domiciliu într-o altă localitate, în situaţia prevăzuta la art. 75 din lege, dacă localitatea unde persoana se încadrează în muncă aparţine aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale: comună, oraş, municipiu sau sectoarele municipiului Bucureşti.

Art. 47. - Prin încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului, prevăzută la art. 76 din lege, se înţelege:

A. pentru raporturile de muncă:

a) desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatului, potrivit art. 135 din Codul muncii;

b) desfacerea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în temeiul art. 130 alin. (1) lit. i), j), k) şi l) din Codul muncii;

B. pentru raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici:

a) demisia, conform art. 90 din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

b) destituirea din funcţie, conform art. 94 din Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 48. - Potrivit art. 78 din lege, în programele care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, indiferent dacă beneficiază sau nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

Art. 49. - (1) Pentru acordarea subvenţiilor prevăzute la art. 78 din lege agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor încheia convenţii, conform modelului prezentat în anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, pentru prestarea categoriilor de servicii publice prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, organizate de autorităţile administraţiei publice locale, de firme private sau organizaţii neguvernamentale, cu avizul administraţiei publice locale, precum şi pentru serviciile sociale, prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din lege, organizate de autorităţile administraţiei publice locale, de organizaţii neguvernamentale şi alte organisme.

(2) Autoritaţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) sunt consiliile locale, comunale, orăşeneşti şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene şi, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, ca autorităţi publice deliberative, respectiv primarul sau, după caz, primarul general al municipiului Bucureşti, ca autoritate executivă, şi preşedintele consiliului judeţean, potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001.

Art. 50. - (1) În baza convenţiei prevăzute la art. 49 alin. (1) agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va asigura, din rândul şomerilor, forţa de muncă solicitată de angajatori.

(2) Angajatorii sunt obligaţi să încheie cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor contracte individuale de muncă.

Art. 51. - (1) Pentru finanţarea cheltuielilor cu forţa de muncă în cuantumul prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege angajatorii vor depune lunar la primar sau, după caz, la preşedintele consiliului judeţean ori la primarul general al municipiului Bucureşti următoarele documente:

a) cerere de finanţare;

b)*statele de plată care să prevadă distinct drepturile salariale subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, acordate potrivit art. 79 din lege, iar în perioada 1 noiembrie – 31 martie să prevadă şi contribuţiile de asigurări sociale aferente acestor drepturi salariale;

c) raport tehnic privind execuţia lucrării.

(2) Primarul sau, după caz, preşedintele consiliului judeţean ori primarul general al municipiului Bucureşti avizează cererile de finanţare, iar angajatorii le depun la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti.

(3) Cuantumul subvenţiei prevăzut la art. 79 alin. (2) din lege se acordă proporţional cu timpul efectiv lucrat în fiecare lună de persoana încadrată, din rândul şomerilor, cu contract individual de muncă.

(4) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va fi depusă de angajator la autoritatea administraţiei publice locale până la data de 5 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

(5) Autoritatea administraţiei publice locale va depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau, dupa caz, a municipiului Bucureşti solicitarea pentru acordarea subvenţiei prevăzute la art. 79 alin. (2) din

* Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 1089/ 2002. Textul avea, inţial, următorul conţinut:” statele de plată”

lege, cel mai târziu până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

(6) Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti va vira angajatorilor sumele aferente subvenţiilor cel târziu până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care se solicită finanţarea.

Art. 52. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ în condiţiile art. 80 din lege vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti convenţie conform modelului prezentat în anexa nr. 15.

(2) Convenţia prevăzută la alin. (1) se încheie anual pentru fiecare promoţie de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ.

Art. 53. - (1) Încadrarea în muncă pe perioadă nedeterminată, potrivit art. 80 din lege, a absolvenţilor se va face numai pe posturi vacante.

(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reînfiinţate după mai puţin de 6 luni de la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.

Art. 54. - (1) Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 alin. (1) şi (2) din lege se acordă angajatorilor pe o perioadă de 12 luni şi, respectiv, 18 luni de la data încheierii convenţiei prevăzute la art. 52 alin. (1).

(2) Suma lunară se acordă angajatorilor proporţional cu timpul efectiv lucrat de absolvenţi în luna respectivă.

(3) Pentru stabilirea sumei lunare prevăzute la alin. (2) angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 16.

Art. 55. - Prevederile art. 47 din prezentele norme se aplică şi în situaţia prevăzută la art. 83 alin. (3) din lege, referitoare la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului.

Art. 56. - Persoanele cu handicap prevăzute la art. 80 alin. (2) şi la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care îşi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap.

Art. 57. - (1) Prin formă de pregătire profesională organizată de către angajator, potrivit art. 84 din lege, se înţelege una dintre formele de pregătire profesională prevăzute la art. 63 din lege, care se desfăşoară prin programe de formare profesională realizate de angajator sau contractate de acesta cu furnizorii de servicii de pregătire profesională, autorizaţi în condiţiile legii.

(2) Angajatorii care organizează o formă de pregătire profesională pentru absolvenţii încadraţi în muncă în condiţiile legii vor încheia un act adiţional la convenţia prevăzută la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat în anexa nr. 17.

Art. 58. - În baza actului adiţional prevăzut la art. 57 alin. (2) din prezentele norme, angajatorii vor solicita agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti suportarea cheltuielilor aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor şi vor depune în acest sens următoarele documente:

a) tabel nominal conform modelului prezentat în anexa nr. 18;

b) actul de absolvire a formei de pregătire profesională (copie);

c) devizul cheltuielilor pe cursant.

Art. 59. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 85 din lege angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o convenţie conform modelului prezentat în anexa nr. 19 şi totodată vor depune următoarele documente:

A. pentru persoanele cu handicap:

a) certificat eliberat de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap (copie);

b) act de identitate (copie);

c) actul în baza căruia au fost încadrate în muncă (copie);

B. pentru someri în vârsta de peste 45 de ani:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

C. pentru şomeri întreţinători unici de familie:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza căruia au fost încadraţi în muncă (copie);

c) declaraţie pe propria răspundere că este întreţinător unic de familie;

d) declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că membrii adulţi de familie nu au venituri sau au venituri mai mici decât venitul minim garantat prevăzut de lege;

e) actele de stare civilă ale membrilor de familie aflaţi în întreţinere, faţă de care au obligaţia legală de întreţinere (copie);

f) hotărârea judecătorească definitivă sau, după caz, actul de deces al soţului/soţiei, pentru persoanele care au rămas întreţinători unici ai copiilor aflaţi în întreţinere (copie).

(2) Nu beneficiază de facilităţile prevăzute la art. 85 din lege angajatorul care a fost în raporturi de muncă sau de serviciu cu persoana angajată din categoriile prevăzute la alin. (1) şi (2) din acelasi articol.

Art. 60. - (1) Pentru verificarea sumelor cuvenite conform art. 85 din lege angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, o dată cu declaraţia lunară privind obligaţiile de plată către bugetul asigurărilor pentru şomaj, şi un tabel nominal conform modelului prezentat în anexa nr. 20, până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care se solicită sumele.

(2) Cazurile de încetare a raporturilor de muncă sau de serviciu din iniţiativa ori din motive imputabile angajaţilor sunt cele prevăzute la art. 47.

Art. 61. - (1) Sumele cuvenite conform art. 80 şi 85 din lege vor fi deduse din contribuţia pe care angajatorul este obligat, conform legii, să o vireze în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

(2) În cazul în care suma cuvenită va fi mai mare, diferenţa se va recupera prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 60.

Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj în condiţiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti o cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 21, însoţită de următoarele documente:

a) tabel nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor, pe care le-a menţinut în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni;

b) contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal prevăzut la lit. a).

(2) Prin numărul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se întelege numărul mediu lunar de salariaţi.

(3) Reducerea contribuţiei acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor şi le menţin în activitate o perioadă de cel puţin 6 luni, prevăzută la art. 93 alin. (2) din lege, se calculează astfel:

a) se determină Numărul mediu lunar de salariaţi din fiecare lună ca medie aritmetică simplă rezultată din suma efectivelor zilnice de salariaţi din luna respectivă (inclusiv zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbatori legale şi alte zile în care potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează), împărţită la numărul total de zile calendaristice. În efectivele zilnice nu vor fi incluşi salariaţii aflaţi în concediu fără plată, cei aflaţi în grevă, cei detaşaţi la lucru în străinătate şi nici cei ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus săptămânal sau de sărbatoare legală se vor lua în calcul efectivele de salariaţi din ziua lucrătoare precedentă, cu excepţia persoanelor al caror contract individual de muncă a încetat în acea zi. Salariaţii care nu sunt angajaţi cu normă întreagă vor fi incluşi în numărul mediu, proporţional cu timpul de lucru prevăzut în contractul individual de muncă;

b) se adună numărul mediu lunar de salariaţi pe cele 12 luni ale anului şi se împarte la 12 pentru a se calcula numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului:

Nml 1 + Nml 2 + .................. + Nml 12

Nma = -----------------------------------------------------

12

unde:

Nml 1...12 = numărul mediu lunar de salariaţi;

Nma = numărul mediu lunar de salariaţi la nivelul anului;

c) numărul persoanelor încadrate în muncă din rândul şomerilor, cuprins şi în tabelul nominal prevăzut la alin. (1) lit. a), se împarte la numărul mediu lunar la nivelul anului şi se înmulţeşte cu 100 pentru a se obţine ponderea personalului nou-angajat din rândul şomerilor:

Nsi

P% = ------- x 100,

Nma

unde:

P% = ponderea numărului de şomeri încadraţi în timpul anului în numărul mediu lunar de salariaţi din anul respectiv;

Nsi = numărul de şomeri încadraţi pentru cel puţin 6 luni;

d) ponderea calculată potrivit prevederilor lit. c) se înmulţeşte cu 0,5% pentru a se determina cuantumul reducerii procentuale a contribuţiei datorate de angajator;

Cr % = P % x 0,5

unde:

Cr% = cuantumul reducerii procentuale a contribuţiei datorate.

(4) Calculul se face de angajator, care îşi asumă răspunderea pentru datele comunicate.

Art. 63. - (1) Persoanele prevăzute la art. 120 din lege beneficiază de măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă cuprinse în cap. V din lege.

(2) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea acordării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, stabilite la pct. 5 şi 6 din secţiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională şi alocaţia de sprijin se asimilează cu indemnizaţia de şomaj.

Art. 64. - Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau de indemnizaţie de şomaj se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 65. - Anexele nr. 1-21 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1

la norme

Angajator - persoană juridică ............

Adresa...............................................

Codul fiscal........................................

Telefon/fax/e-mail ............................

Nr. ....................................................

SITUAŢIE

privind locurile de muncă vacante

Nr.

crt.
Ocupaţia
Numărul locurilor de muncă vacante
Localitatea şi judeţul în care se află locul vacant
Condiţii minime de muncă
Durata încadrării în muncă

Denumirea
Cod COR

(6 caractere)

Vechime

în domeniu

Studii
Alte

condiţii

Director general

sau altă persoană autorizată,

.............................

ANEXA Nr. 2
la norme

Firma*) .............................

Adresa...............................

Codul fiscal........................

Telefon/fax/e-mail .............

Nr. ....................................

SITUAŢIE

privind şomerii mediaţi şi încadraţi în muncă

Nr.

crt.
Numele

şi

prenumele
Codul numeric personal
Ocupaţia
Natura

raporturilor de

muncă
Durata

încadrarii

în

muncă**)
Angajator
Localitatea şi judeţul în care a fost încadrat în muncă

Denumirea
Cod COR

(6 caractere)
Denumirea
Cod

CAEN
Forma de proprietate a capitalului

Data .............. Director general

sau altă persoană autorizată,

..............................

___________________

*) Firma furnizoare de servicii de ocupare a forţei de muncă.

**) Determinată sau nedeterminată.

ANEXA Nr. 3
la norme

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului

................ /municipiului Bucureşti

CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU ŞOMAJ

Nr. ................/................

Încheiat între:

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, denumită în continuare agenţie, reprezentată prin ........., având funcţia de .........., în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea ........., str. ........ nr. ......., judeţul/sectorul ............., şi

Domnul/Doamna ............, în calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ............., actul de identitate ....... seria .... nr. ......., cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea ............, str. ........... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., Oficiul poştal ........., telefon ..........

1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul asigurărilor pentru şomaj, reglementată prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă.

2. Prezentul contract produce efecte începând cu data de ............... .

3. Condiţii de asigurare:

3.1. Venitul lunar asigurat este de ........................ lei (în cifre).

3.2. Cota de contribuţie este de 6%.

3.3. Cuantumul contribuţiei lunare la bugetul asigurărilor pentru şomaj este de ............. lei.

3.4. Contul în care se plăteşte contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, deschis la Trezoreria ........... pe seama agenţiei, este ......................

3.5. Plata se poate face în numerar la casieriile agenţiei sau prin orice alte mijloace de plată prevăzute de lege.

3.6. Plata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj se face lunar până la data de*)..... .............

3.7. Neplata contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj la termenul prevăzut la pct. 3.6 generează plata de majorări de întârziere datorate pentru fiecare zi calendaristică, stabilite potrivit legii.

___________

*) Termenul de plată prevăzut la pct. 3.6 poate fi în cadrul lunii pentru care se datorează contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj sau cel mai tarziu până la data de 15 a lunii următoare acesteia.

4.Obligaţiile agenţiei

4.1. certificarea stagiului de cotizare;

4.2. plata indemnizaţiilor din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform legii;

4.3. asigurarea accesului la măsurile de prevenire a şomajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, prevăzute de lege;

4.4. plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat şi de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii, în perioada în care asiguratul beneficiază de indemnizaţie pentru şomaj.

5. Obligaţiile asiguratului:

5.1.achitarea contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3;

5.2. înstiintarea agenţiei despre modificările survenite în situaţia sa;

5.3. să se prezinte la sediul agenţiei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie.

6. Durata contractului:

Prezentul contract se încheie pe perioadă nedeterminată.

7. Încetarea contractului:

7.1. Contractul de asigurare pentru şomaj încetează la data la care asiguratul îndeplineste condiţiile pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj şi solicită acordarea acestui drept.

7.2. Contractul de asigurare pentru şomaj înceteaza din iniţiativa asiguratului, dacă acesta înştiinţează agenţia înainte cu cel putin 30 de zile de la expirarea termenului limită de plată a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

7.3. Contractul de asigurare pentru şomaj înceteaza din iniţiativa agenţiei, dacă asiguratul nu achită contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă de 3 luni consecutive. Agenţia notifică asiguratului încetarea contractului de asigurare pentru şomaj, precizând stagiul de cotizare realizat.

7.4. Stagiul de cotizare realizat în cadrul prezentului contract este luat în considerare în cazul încheierii unui nou contract de asigurare.

8. Alte clauze:

8.1. Perioada pentru care nu s-a plătit contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj nu constituie stagiu de cotizare.

8.2. Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj.

8.3. Venitul lunar asigurat prevăzut la pct. 3.1 se actualizează dacă ulterior încheierii contractului se modifică salariul de bază minim brut pe ţară, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.

8.4. În caz de forţă majoră părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă.

8.5. Modificarea oricăror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional. Când una dintre părţi nu este de acord cu modificarea solicitată de cealaltă parte, contractul se consideră încetat.

9. Litigiile în legatură cu executarea prezentului contract, nesoluţionate între părţi pe cale amiabilă, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.

Asigurător, Asigurat,

........................ ........ ..................

ANEXA Nr. 4

la norme

DECLARAŢIE

Nr. ....... din ziua ......... luna .......... anul ............

1. Numele şi prenumele .....................

2. Codul numeric personal ..................

3. Adresa:

Domiciliat în localitatea ........., str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Oficiul poştal ........., judeţul/sectorul ........, telefon ..........

4. Actul de identitate ......... seria .......... nr. ..........

5. Declar pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele*):

q desfăşor activitatea exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe ţară;

q desfăşor activitatea exclusiv pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe ţară;

q desfăşor activitatea pe bază de convenţie civilă de prestări de servicii şi am încheiat şi un contract individual de muncă nr. ...... din data de ...……..., înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă sub nr. .... din ..., în funcţia de ..... la**) ...... .

6. Mă oblig să aduc la cunoştinţă în termen de 3 zile orice modificări intervenite în datele declarate mai sus.

.............................

(Semnătura titularului)

---------------------

*) Se va marca cu "x" situaţia în care se încadrează persoana.

**) Se menţionează persoana juridică/fizică şi adresa la care îşîi are sediul/domiciliul.

ANEXA Nr.5

la norme

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului

................... /municipiului Bucureşti

CERTIFICAT

privind stagiul de cotizare

Domnul/Doamna ...................., domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ........ nr. ......., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ......., a realizat stagiul de cotizare de ..... ani, ..... luni, .... zile, după cum urmează:

- prin contract individual de muncă, în perioada .....................

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- în calitate de membru cooperator, în perioada ...................

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- pe baza raporturilor de serviciu, realizate în perioada ...............

Total: ani ................, luni ........, zile ..........;

- pe baza altor acte prevăzute de lege, în perioada ...................

Total: ani ................, luni ........, zile ...........

Dovada vechimii în muncă recunoscute pentru stabilirea drepturilor de şomaj, asimilată cu stagiul de cotizare, s-a făcut pe baza carnetului de muncă/altor acte prevăzute de lege.

Director executiv,

..............................

Întocmit,

.....................................

(numele şi prenumele)

......................................

(semnătura)

ANEXA Nr. 6
la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ........../municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata .................., născut/născută la data de .........., domiciliat/domiciliată în localitatea .............., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul .............., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ........ nr. ......., codul numeric personal ........., având calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru şomaj, solicit să beneficiez de serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă.

Data Semnătura

................... .... ....................

ANEXA Nr. 7

la norme

CONTRACT

de presari de servicii pentru măsuri destinate stimulării ocuparii

forţei de muncă

Nr. ......... din ..........

I. Părţile contractante:

A. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............../municipiului Bucureşti, denumită în continuare client, reprezentată prin .............., avănd funcţia de director executiv, şi ......, având funcţia de director buget, cu sediul în ........., str. ....... nr. ......, telefon ........., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........, cont trezorerie ............ .

B. Persoana juridică .............., denumită în continuare furnizor, reprezentată prin .........., având funcţia de ..........., şi .........., având funcţia de ......., cu sediul în ..........., str. .......... nr. ......, telefon ......., fax ........, e-mail ........, codul fiscal ........., cont nr. .........., deschis la ...........

II. Obiectul contractului

Obiectul acestui contract este prestarea de către furnizor a următoarelor servicii*):

q 1. informare şi consiliere profesională;

q 2. consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri, constând în:

q 2.1. servicii juridice;

q 2.2. servicii de marketing;

q 2.3. servicii de finanţare;

q 2.4. servicii de management;

q 2.5. alte servicii de consultanţă.

III. Durata contractului

Durata contractului este de ......... luni.

Furnizorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la ...... zile de la data semnării lui şi înregistrării la client.

IV. Valoarea contractului

Clientul se obligă să plătească furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, după cum urmează:

Valoarea totală a contractului este de .......... lei.

1. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

2. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

3. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

4. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul .............;

5. ............. lei/persoană beneficiară de serviciul ............. .

___________

*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.

Valoarea contractului poate fi modificată, cu acordul părtilor, prin acte adiţionale.

V. Obligaţiile părţilor**)

A. Clientul:

a) urmăreşte modul în care furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;

b) plateşte furnizorului costurile serviciilor.

B. Furnizorul:

a) prestează serviciile prevăzute în prezentul contract cu profesionalism şi promptitudine;

b) asigură resursele umane, materiale, instalaţiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derulării activităţii;

c) este responsabil atât de calitatea tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

VI. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului

A. Modificarea

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, prin act adiţional la prezentul contract.

B. Suspendarea

De comun acord părtile pot dispune suspendarea pe o durată limitată a contractului, care va fi facută în scris cu ........ zile înainte de data stabilită pentru suspendare.

C. Încetarea

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:

a) prin acordul de voinţă al părţilor;

b) în cazul încetării finanţării;

c) prin reziliere.

în cazul în care una dintre părti nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, partea lezată îi pune în vedere, în scris, să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a clauzelor contractuale.

Dacă partea în culpă, în termen de ... zile de la primirea notificării, nu se conformează, partea lezată poate denunţa unilateral contractul reziliindu-l.

_____________

**) Obligaţiile părţilor pot fi completate în funcţie de tipul serviciului prestat conform contractului.

VII. Cesiunea

Furnizorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină în prealabil acordul scris al clientului.

Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

VIII. Forţa majoră
Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada în care aceasta acţionează.

Partea care din cauză de forţă majoră nu îşi poate respecta şi exercita obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă în cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii.

Contractul se consideră suspendat pe durata cauzelor care au determinat forţa majoră.

Omisiunea de a anunţa în scris apariţia forţei majore atrage răspunderea civilă contractuală a părţii aflate în această situaţie.

IX. Răspunderea

Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovată răspunde potrivit legii.

X. Soluţionarea litigiilor

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru a rezolva pe cale amiabilă neînţelegerile care se pot ivi între ele în legatură cu derularea contractului.

Dacă părţile nu reuşesc să rezolve pe cale amiabilă neînţelegerile ivite, se pot adresa instanţei de judecată.

XI. Comunicări

Orice comunicare între părti referitoare la îndeplinirea prezentului contract trebuie să fie transmisă în scris.

Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

Client, Furnizor,

..................... .................

Data ........ Data ........

ANEXA Nr. 8

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ............/municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata .............., născut/născută la data de .............., domiciliat/domiciliata în localitatea ......., str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. .., et. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ..... nr. ......, codul numeric personal ......, solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia ................ .

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti.

Data Semnătura

............... ................

ANEXA Nr. 9

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ............./municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ..............., născut/născută la data de ..........., domiciliat/domiciliată în localitatea ........., str. ........ nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeţul/sectorul ............, posesor/posesoare al/a actului de identitate ...... seria ..... nr. ...., codul numeric personal ......, aflându-mă în una dintre situaţiile prevăzute la art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă*):

q ocup un loc de muncă la unitatea ........ şi doresc schimbarea acestuia;

q am obţinut statutul de refugiat;

q beneficiez de altă formă de protecţie internaţională .........;

q nu am putut ocupa loc de muncă după:

q repatriere;

q eliberarea din detenţie,

solicit înscrierea în evidenţă în vederea medierii pentru ocuparea unui loc de muncă în meseria/profesia .............. .

Menţionez că am/nu am beneficiat anterior de indemnizaţie de şomaj şi am fost/nu am fost în evidenţa Agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ......../municipiului Bucureşti.

Data Semnătura

............. .............

__________

*) Se va marca cu "x" situaţia în care se încadrează persoana.

ANEXA Nr. 10

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ........./municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ........, codul numeric personal ........, beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, având carnetul de evidenţă nr. ......., solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, având în vedere ca începând cu data de ...... sunt angajat/angajată în baza actului*) nr. .../.... la unitatea ....... din localitatea ..............., în meseria/profesia ............ .

Data Semnătura

................ .............

ANEXA Nr. 11

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului .......... /municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ............, codul numeric personal ............., beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, având carnetul de evidenţă nr. ......., solicit acordarea drepturilor prevăzute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, având în vedere că începând cu data de ........ sunt încadrat/încadrată în muncă, pe durată .........., conform actului*) nr. ..../......, anexat în copie la prezenta, la unitatea ........ din localitatea ............, situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea ........... unde am domiciliul stabil.

Data Semnătura

.............. ..................

ANEXA Nr. 12

la norme

Către

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ......../municipiului Bucureşti

Subsemnatul/Subsemnata ................, codul numeric personal ............., beneficiar/beneficiară al/a indemnizaţiei de şomaj, având carnetul de evidenţă nr. ......, solicit acordarea dreptului prevăzut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, având în vedere că începăând cu data de .......... sunt încadrat/încadrată în muncă pe durată de ..........., conform actului*) nr. ...../...., anexat în copie la prezenta, la unitatea ......... din localitatea ........., şi ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea ........... în localitatea ........... .

Data Semnătura

............. .................

_____________

*) Se va scrie numărul contractului individual de muncă sau al deciziei de numire.

ANEXA Nr. 13

la norme

Nr. ..................

ANGAJAMENT

în conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei de muncă, subsemnatul/subsemnata ................, posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria .... nr. ..., codul numeric personal ........, având carnetul de evidenţă nr. ......., în calitate de beneficiar/beneficiară al/a drepturilor prevăzute la art. 74 sau 75 din legea menţionată, mă oblig să restitui integral sumele acordate, în cazul încetării raportului de muncă/de serviciu din iniţiativa mea sau din motive imputabile mie, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Întocmit în*) ........ la data de ......., în două exemplare dintre care am primit un exemplar.

Semnătura**) .................................

Completat şi semnat în faţa noastră.

Semnătura***) ................. ..............

______________

*) Localitatea, judeţul.

**) Semnătura persoanei care îşi ia angajamentul.

***) Semnătura conducătorului agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă.

ANEXA Nr. 14

la norme

CONVENŢIE

Nr. ........../...........

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului Bucureşti, reprezentată prin ............, având funcţia de ........., denumită în continuare agenţie, şi autoritatea administraţiei publice locale/firma privata/organizatia neguvernamentala ......., reprezentata prin ........., având funcţia de ........, denumită în continuare angajator, convin urmatoarele:

1. Angajatorul se obligă să încadreze în muncă, pentru executarea de lucrări şi activităţi de interes pentru comunităţile locale, un numar de ........ şomeri.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă din rândul şomerilor este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

21. Agenţia se obligă să subvenţioneze pe o perioada de *) ……………… cheltuielile efectuate de angajator pentru fiecare şomer încadrat în muncă, după cum urmează:

a) în perioada 1 aprilie – 31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata;

b) în perioada 1 noiembrie – 31 martie, un salariu de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se face plata, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate de angajator, aferente salariului subvenţionat, pentru serviciul public/serviciul social**) ……………….

3. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de Către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă

..................... persoană autorizată,

.........................

_________

*) Perioada poate fi de cel mult 12 luni de la data încadrării în muncă a şomerului.

**) Se va menţiona una dintre categoriile de servicii prevăzute la art. 78 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

____________

1Textul a fost reprodus astfel cum a fost modificat şi completat prin H.G. nr. 1089/ 2002. Textul avea, inţial, următorul conţinut: - ” Agenţia se obligă să subvenţioneze pe o perioadă de *) ……… cheltuielile efectuate de angajator, pentru fiecare şomer încadrat în muncă, în cuantum de 70% din salariul de bază minim brut pe ţară pentru serviciul public/serviciul social**)……….”

ANEXA

la convenţie

Judeţul ...................

Angajator..................

Sediul/adresa .............

Contul/Banca ..............

Codul fiscal...............

Telefon ...................

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 78 din

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Convenţia nr. ......./........

Nr.

crt.
Numele si

prenumele
Codul

numeric

personal
Categoria

de

servicii*)
Ocupaţia

Cod COR
Numărul

şi data încheierii

contractului individual de muncă
Durata

contractului

individual de muncă
Semnătura angajatului

0
1
2
3
4
5
6
7

---------------

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

· cod P - servicii publice: a) refacere şi întreţinere a infrastructurii;

b) ecologizare;

c) realizare a unor lucrări edilitare;

· cod S - servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 15
la norme

CONVENŢIE

Nr. ........./............

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ............./municipiului Bucureşti, reprezentata prin ..............., având funcţia de ..........., denumită în continuare agenţie, şi persoana juridică (fizică) ........., reprezentată prin ........., având funcţia de ........, denumită în continuare angajator, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioada nedeterminată un număr de ... absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ.

Tabelul nominal cu absolvenţii încadraţi în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

2. Angajatorul se obligă să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 3 ani de la data încadrării în muncă.

3. Agenţia se obligă să efectueze plăţile în conformitate cu prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

4. Angajatorul care încetează din iniţiativa lui raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 anterior termenului de 3 ani este obligat să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda aferentă, calculată la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj.

5. Obligaţia angajatorului prevăzută la pct. 4 nu se aplică în situaţia în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului.

6. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,

................. ....................................

ANEXA

la convenţie

Judeţul ......................

Angajator....................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal.................

Telefon .....................

TABEL NOMINAL

cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,

conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Convenţia nr. ......./.........

Nr.

crt.
Numele şi

prenumele
Codul

numeric

personal
Anul absolvirii/

Numărul diplomei/

adeverinţei
Data angajării
Ocupaţia

Cod COR
Semnătura

angajatului

0
1
2
3
4
5
6

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 16

la norme

Judeţul ..........................

Angajator......................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ...............

Codul fiscal...................

Telefon ........................

TABEL NOMINAL

cu absolvenţii instituţiilor de învăţământ încadraţi în muncă,

conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,

pentru stabilirea sumei lunare subvenţionate din bugetul asigurărilor

pentru şomaj

Convenţia nr. ......./..........

Luna ........ anul ...........

Nr.

crt.
Numele şi

prenumele
Codul

numeric

personal
Numărul orelor

efectiv lucrate
Suma cuvenită pentru

timpul efectiv

lucrat

Observaţii*)

0
1
2
3
4
5

*) Se vor menţiona, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 17

la norme

ACT ADIŢIONAL

la Convenţia nr. ......./.........

Încheiat la data de .................

între Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti, reprezentată prin .........., având funcţia de ........., şi angajatorul ........., reprezentat prin ........., având funcţia de .........., prin care se stabilesc următoarele:

1. Angajatorul va organiza forma de pregătire profesională prin*) ........... pentru un numar de ............ absolvenţi, încadraţi în muncă în condiţiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

2. Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ..................../municipiului Bucureşti se obligă să suporte cheltuielile aferente pregătirii profesionale a absolvenţilor, în suma de ........... lei, conform devizului anexat.

3. După încheierea programului de formare profesională suma poate fi recalculată în funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor care s-au avut în vedere la întocmirea devizului.

4. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregătirea profesională a absolvenţilor angajatorul va prezenta documentaţia prevăzuta la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,

............... ...........................

_________

*) Se va menţiona: program de formare profesională realizat de angajator sau denumirea furnizorului de servicii de pregătire profesională cu care angajatorul a încheiat contract.

ANEXA Nr. 18

la norme

Judeţul .....................

Angajator....................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal.................

Telefon .....................

TABEL NOMINAL

cu absolvenţii de învaţământ care au urmat o formă de pregătire profesională organizată de angajator în baza art. 84 alin. (1) din Legea

nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Nr.

crt.
Numele şi

prenumele
Codul

numeric

personal
Data

angajării
Forma de

pregătire

profesională
Ocupaţia/

meseria

în care

s-a pregătit

profesional

Cod COR
Data

începerii

pregătirii profesionale
Data încheierii pregătirii profesionale
Numărul şi data actului de absolvire
Cheltuieli pe cursant

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

TOTAL

CHELTU-IELI:

X

X

X

X

X

X

X

X

Angajator

Director general,

.................

ANEXA Nr. 19

la norme

CONVENŢIE

Nr. ......../..........

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........./municipiului Bucureşti, reprezentată prin ................, având funcţia de .........., denumită în continuare agenţie, şi persoana juridică (fizică) ........, reprezentată prin .........., având funcţia de ............., denumită în continuare angajator, având un numar de*) ......... angajaţi, convin următoarele:

1. Angajatorul încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată un număr de:

a) ............. şomeri în varstă de peste 45 de ani;

b) ............. şomeri întreţinători unici de familii;

c) ............. persoane cu handicap.

Tabelul nominal cu persoanele încadrate în muncă este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta convenţie.

2. Angajatorul se obligă să menţina raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 pe o perioadă de cel puţin 2 ani de la data încadrării în muncă.

3. Agenţia se obligă să efectueze plaţile în conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

4. Angajatorul care încetează din iniţiativa lui raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la pct. 1 anterior termenului de 2 ani este obligat să restituie în totalitate agenţiei sumele încasate pentru fiecare persoană şi dobânzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj.

5. Obligaţia angajatorului prevăzută la pct. 4 nu se aplică în situaţia în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului.

6. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra respectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta convenţie.

Agenţia Angajator

Director executiv, Director general sau altă persoană autorizată,

................... ...........................

___________

*) Se va completa în cazul în care angajatorul încadrează în muncă persoane cu handicap.

ANEXA

la convenţie

Judeţul .........................

Angajator.......................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal....................

Telefon .........................

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă,conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Convenţia nr. ........./........

Nr. crt.
Numele şi

prenumele
Codul nemeric personal
Categoria de persoane*)
Data angajării
Ocupaţia

Cod COR
Smnătura angajatului

0
1
2
3
4
5
6

_________

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

cod A - şmeri în vârstă de peste 45 de ani;

cod B - şomeri unici întreţinători de familii;

cod C - persoane cu handicap.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

..............................................

ANEXA Nr. 20

la norme

Judeţul .........................

Angajator......................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal....................

Telefon/fax ....................

TABEL NOMINAL

cu persoanele încadrate în muncă, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, pentru stabilirea sumelor subvenţionate din bugetul asigurărilor pentru şomaj

Convenţia nr. ....../.......

Luna .......... anul ..........

Nr. crt.
Numele şi

prenumele
Codul numeric personal
Categoria de persoane*)
Numărul orelor efectiv lucrate
Suma cuvenită pentru timpul efectiv lucrat

Observatii**)

0
1
2
3
4
5
6

__________

*) Coloana 3 se va completa după cum urmează:

cod A - şomeri în vârstă de peste 45 de ani;

cod B - şomeri întreţinători unici de familii;

cod C - persoane cu handicap.

**) Se vor menţiona, după caz, motivele încetării raporturilor de muncă sau de serviciu.

Angajator

Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

ANEXA Nr. 21

la norme

Judeţul ..........................

Angajator ......................

Sediul/adresa ................

Contul/Banca ................

Codul fiscal ...................

Telefon/fax ...................

Către

Agentia pentru ocuparea forţei de muncă

a judeţului ......../municipiului Bucureşti

.................../(angajatorul), reprezentat prin ................, având funcţia de ............., vă solicit să aprobaţi diminuarea sumei reprezentând contribuţia lunară de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj cu ............%, calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Anexăm tabelul nominal cu şomerii încadraţi în muncă în anul ........ şi contractele individuale de muncă, în copie, ale persoanelor cuprinse în tabelul nominal.

Data Angajator

............ Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

ANEXA

la anexa nr. 21

Judeţul .....................

Angajator ...................

Sediul/adresa ...............

Contul/Banca ................

Codul fiscal ................

Telefon/fax .................

TABEL NOMINAL

cu somerii încadraţi în muncă, conform prevederilor art. 93 din Legea

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

Nr. crt.
Numele şi

prenumele
Codul nemeric personal
Numărul şi data încheierii contractului individual de muncă
Durata contractului individual de muncă
Ocupaţia

Cod COR
Smnătura angajatului

0
1
2
3
4
5
6

Data Angajator

............ Director general sau altă persoană autorizată,

.............................................

OUG 144/2005

AtaşamentMărime
oug144.pdf75.85 KB
Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();