Legislatie

HG nr. 1212/2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005

HOTARARE nr. 1.212 din 6 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 234/2006

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 28 decembrie 2011
Data intrarii in vigoare: 28 Decembrie 2011
Forma actualizata valabila la data de 19 Ianuarie 2012
Prezenta forma actualizata este valabila incepand cu data de
28 Decembrie 2011pana la data de 19 Ianuarie 2012

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicatã, şi al art. III din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã,

Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.

AtaşamentMărime
hg 1212(12).doc240.5 KB

Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicată

LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 (*republicata*)
privind ucenicia la locul de munca

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 25 iulie 2011
Data intrarii in vigoare:
28 Iulie 2011

-----------
*) Republicatã în temeiul art. IV din Legea nr. 106/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2011, dându-se textelor o nouã numerotare.
Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncã a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005 şi a mai fost modificatã şi completatã prin:
- Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminãrii legãturilor dintre nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurãrilor pentru şomaj şi nivelul salariului de bazã minim brut pe ţarã şi al stabilirii mãsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008, aprobatã prin Legea nr. 55/2009, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 7 aprilie 2009.

AtaşamentMărime
legea 279 republicata.doc80 KB

Ordin nr. 648_2005 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca

ORDIN nr. 648 din 28 decembrie 2005 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI-AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 72 din 26 ianuarie 2006


În temeiul prevederilor art. 8 lit. a) din Statutul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 768/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
având în vedere prevederile art. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca emite urmãtorul ordin:

ART. I
Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de munca sau indemnizaţie de şomaj, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Munca nr. 85/2002, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modifica şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Litera c) a articolului 2 va avea urmãtorul cuprins:

"c) carnetul de munca sau, în situaţia în care nu s-a întocmit carnetul de munca, adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cazul persoanelor provenite din munca;".
2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
"(2) Dispoziţia de repartizare se elibereazã în vederea prezentãrii persoanei în cãutarea unui loc de munca, înregistratã în evidenta agenţiei pentru ocuparea forţei de munca judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, la angajator, pentru a participa la selecţia organizatã de acesta, cu respectarea prevederilor legale, pentru ocuparea unui loc de munca vacant."
3. Literele f) şi g) ale alineatului (3) al articolului 5 vor avea urmãtorul cuprins:
"f) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeazã venituri sau ca realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata, în vigoare;
g) declaraţia pe propria rãspundere, din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeazã venituri sau ca realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata, în vigoare."
4. Litera a) a punctului A al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
"a) carnetul de munca, în original şi în copie, şi adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de munca, doar adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;".
5. Litera a^1) a punctului A al alineatului (4) al articolului 5 se abroga.
6. Litera a) a punctului B al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
"a) carnetul de munca, în original şi în copie, şi adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de munca, doar adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;".
7. Litera a) a punctului C al alineatului (4) al articolului 5 va avea urmãtorul cuprins:
"a) carnetul de munca, în original şi în copie, şi adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu s-a întocmit carnetul de munca, doar adeverinta prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de munca, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;".

AtaşamentMărime
Ordin 648. 2005.doc78 KB

Ordin nr. 123/2011 privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca

ORDIN nr. 123 din 28 februarie 2011
privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE - AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 172 din 10 martie 2011 

Având în vedere prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Hotãrârii Guvernului nr. 113/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor mãsuri în domeniul protecţiei sociale, precum şi ale art. 296 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã, republicatã, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã emite urmãtorul ordin:

ARTICOL UNIC
Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncã sau indemnizaţie de şomaj, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncã nr. 85/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, literele c) şi d) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"c) carnetul de muncã sau alte acte care atestã, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncã ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncã;
d) adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricţii medicale."
2. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
"(3) Cererea prevãzutã la alin. (1) va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
a) actul de identitate, în original;
b) actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;
c) adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricţii medicale;
d) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sã rezulte cã persoana nu realizeazã venituri sau cã realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã în vigoare.
(4) În afara documentelor prevãzute la alin. (3), care urmeazã sã fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţitã, dupã caz, şi de urmãtoarele documente:
A. în cazul persoanelor provenite din muncã:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu existã carnet de muncã întocmit, adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) copie de pe hotãrârea judecãtoreascã definitivã prin care instanţa competentã potrivit legii a dispus reintegrarea în muncã, atunci când reintegrarea nu mai este posibilã la unitatea la care persoana a fost încadratã în muncã anterior, din cauza încetãrii definitive a activitãţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
c) adeverinţã de la unitatea care a preluat patrimoniul unitãţii în care persoana a fost încadratã anterior, din care sã rezulte cã reîncadrarea în muncã nu mai este posibilã din cauza desfiinţãrii postului;
B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncã:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu existã carnet de muncã întocmit, adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) decizia de revizuire medicalã, în original şi în copie, emisã de medicul expert al asigurãrilor sociale, din care sã rezulte redobândirea capacitãţii de muncã;
c) adeverinţã de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, dupã caz, din care sã rezulte cã reîncadrarea în muncã nu mai este posibilã din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
C. în cazul persoanelor ale cãror raporturi de muncã sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:
a) carnetul de muncã, în original şi în copie, şi adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, în cazul în care nu existã carnet de muncã întocmit, adeverinţa prevãzutã la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru şomaj şi stimularea ocupãrii forţei de muncã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestã existenţa unor raporturi de muncã sau de serviciu pânã la data de 31 decembrie 2010 şi, dupã caz, vechimea în muncã realizatã anterior datei de 1 martie 2002;
b) act din care sã rezulte data încetãrii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncã sau de serviciu;
D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale:
a) actul de absolvire a formei respective de învãţãmânt, în original şi în copie;
b) adeverinţã eliberatã de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, prin care se certificã data înregistrãrii persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncã la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii forţei de muncã, acreditat sau notificat conform legii;
E. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale: actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie."
3. La articolul 6, dupã alineatul (4) se introduc douã noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu urmãtorul cuprins:
"(5) Datele cu caracter personal ale solicitanţilor de indemnizaţie de şomaj, precum şi ale cetãţenilor români şi cetãţenilor Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Elveţiei şi ale strãinilor care au înregistratã rezidenţa/şederea în România şi care se înregistreazã în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã în condiţiile prezentei proceduri se pun, în condiţiile legii, la dispoziţia agenţiei pentru ocuparea forţei de muncã de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Oficiul Român pentru Imigrãri, dupã caz.

AtaşamentMărime
ordin 123.doc80.5 KB
Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();