Munca in Strainatate

Documentaţia necesară societăţilor comerciale care urmează să execute lucrări în RFG, la solicitarea contingentului

 1. Cerere privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, conform anexei nr. 2
 2. Contractul de lucrări în original (în limba germană) şi în copie
 3. Traducerea contractului în limba română, legalizată sau, după caz, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii comerciale
 4. Devizul de lucrări/lista serviciilor, în original şi în copie
 5. Graficul de repartizare al personalului pe luni
 6. Curriculum vitae pentru şeful de şantier/echipă, cu menţiunea că acesta nu a fost condamnat sau sancţionat pe teritoriul României şi pe teritoriul Republicii Federale Germania
 7. Prezentarea firmei care să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente:
 • data de la care societatea comercială desfăşoară în România activitatea pe care o doreşte să o desfăşoare în RF Germania precum, şi după caz, data de la care desfăşoară activitate în RF Germania
 • listă cu lucrările executate în România în domeniul pentru care solicită repartizarea de contingent;

8. Declaraţie notarială a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte:

 • cunoaşterea şi respectarea legislaţiei şi a reglementărilor în domeniu (Convenţia din 31 iulie 1990 încheiată între Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Federale Germania);
 • faptul că societatea nu a avut probleme cu autorităţile germane (evaziune fiscală, nerespectarea regimului privind dreptul la şedere şi muncă, neplata salariilor cuvenite conform legislaţiei germane, neplata concediului de odihnă);
 • respectarea elementelor minime legale în ceea ce priveşte asigurarea medicală, asigurarea de accidente, cazarea, asigurarea mesei, asigurarea echipamentului de protecţie şi transportul local;

9. Dovezi (în original sau în copie legalizată) eliberate în luna depunerii documentaţiei privind achitarea la zi a obligaţiilor către:

 • • bugetul de stat
 • • bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuţia la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
 • • bugetul asigurărilor pentru şomaj
 • • fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

10. Adeverinţă eliberată de inspectoratul teritorial de muncă (în original sau în copie legalizată), în a cărui rază îşi are reşedinţa societatea comercială, din care să rezulte:

 • • numărul total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă;
 • • faptul că societatea comercială nu a fost sancţionată contravenţional pentru muncă fără forme legale.
 • 11. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, eliberat în luna depunerii documentaţiei (în original sau în copie legalizată)

12. Situaţia numărului de salariaţi încadraţi cu contract individual de muncă, detaşaţi, cu care îşi desfăşoară activitatea în Republica Federală Germania, întocmită la data depunerii dosarului pentru contingent, precum şi numărul de contracte aflate în derulare în Republica Federală Germania;
13. Actul constitutiv al societăţii comerciale, în copie
14. Certificat de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, în copie
15. Ultimul bilanţ contabil depus şi înregistrat la administraţia financiară, în copie lizibilă, din care să reiasă activitatea preponderentă pe care o desfăşoară societatea comercială şi situaţia financiară a acesteia.

Documentaţia pe care trebuie să o depună societăţile comerciale care urmează să solicite contingent suplimentar pentru prelungirea/amânarea perioadei de execuţie la un contract în derulare

 1. Cerere tip privind solicitarea de contingent suplimentar necesar pentru executarea contractului
 2. Supliment pentru contractul existent/contractul parţial de lucrări (în limba germană) şi copie de pe acesta
 3.  Fundamentarea prelungirii/amânării termenelor, în măsura în care suplimentul nu prevede şi copie de pe acesta
 4. Traducerea suplimentului pentru contractul existent şi fundamentarea prelungirii, în limba română, legalizată sau, după caz, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii comerciale
 5. Restul de lucrări din deviz rămase de executat, în copie
 6. Graficul de repartizare a personalului pe luni
 7. Aprobarea de contingent iniţială, eliberată de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în copie
 8. Aprobarea de contingent eliberată de Oficiul Federal de Muncă al Landului Hessen, în copie
 9. Dovezi (în original sau în copie legalizată), eliberate în luna depunerii documentaţiei, privind achitarea la zi a obligaţiilor către:
 • bugetul de stat;
 • bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuţia la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate

10. Ultimul bilanţ contabil depus şi înregistrat la administraţia financiară, în copie, din care să reiasă activitatea preponderentă pe care o desfăşoară societatea comercială şi situaţia financiară a acesteia.

Inregistrarea in banca de date a ANOFM a personelor care doresc un loc de munca in strainatate

Activitatea de recrutare si plasare a fortei de munca in strainatate prin derularea acordurilor bilaterale se realizeaza prin: inregistrarea dosarelor, preselectia, testarea practica si selectia solicitantilor de locuri de munca in strainatate.
Cetatenii romani, cu domiciliul stabil in Romania, care doresc sa obtina un contract de munca in strainatate ca urmare a aplicării acordurilor bilaterale trebuie sa iţi inregistreze dosarul in banca de date a Agentiilor Judetene de Ocupare a Fortei de Munca de care apartin, pentru a putea participa la selectiile organizate de ANOFM/AJOFM.
Dosarul trebuie să conţină următoarele acte:
    o Fişă personală, Curriculum vitae (tipizate);
    o Copie buletin/carte identitate şi paşaport (cu valabilitate de minim 6 luni);
    o Copie legalizată a actelor de studii şi a certificatelor de calificare profesională;
    o Copie legalizată a carnetului de muncă (toate paginile scrise) şi/sau contractul de muncă în original şi copia legalizată a acestuia;
    o Cazier judiciar (valabilitatea unui astfel de act este de 6 luni);
    o Certificat de sănătate eliberat de medic de medicina muncii;
    o Declaraţii notariale precum că nu beneficiază de pensie de invaliditate, că are sau nu copii minori în întreţinere şi menţionază persoana căreia îi vor rămâne în întreţinere minorii în cazul în care va lucra în străinătate precum şi faptul că nu li s-a întocmit carnet de muncă (dacă este cazul):
    o Dovada emisă de Serviciul Public pentru Asistenţă Socială /Primar , din care să rezulte că solicitantul de loc de muncă în străinătate a notificat acestora intenţia de a lucra în străinătate;
    o 2 fotografii recente tip paşaport.

 

Dupa caz si la solicitarea ANOFM, dosarul solicitantului va fi completat si cu alte acte necesare procesului de selectie, in functie de conditiile din oferta angajatorului strain.
Pentru dosarele care se depun în banca de date ANOFM se elibereaza titularului un bon de înregistrare. Acest bon trebuie pastrat, astfel încât titularul sa se prezinte cu el la selectiile la care este înstiintat sa participe.

 

Dosarele înregistrate în banca de date ramân în evidenta ANOFM, iar în momentul în care solicitantii vor corespunde cerintelor ofertelor de munca transmise de angajatorii straini, acestia vor primi înstiintare scrisa prin posta (sau în caz exceptional, telegrama telefonata) pentru a participa la selectiile organizate de ANOFM. Decizia de acordare a contractelor de muncă aparţine numai angajatorilor străini.

Acte necesare pentru depunere dosar lucrător oaspete în Germania:
- Copie B.I. sau C.I.
- Copie paşaport
- Cazier judiciar
-Certificat medical eliberat de un cabinet de medicina muncii conform H.G. 850/2002
- Copie legalizată la notariat a diplomei de calificare
- Traducerea în limba germană a diplomei de calificare cu ştampila şi semnătura traducătorului
- Copie legalizată la notariat a carnetului de muncă integral
- Traducerea in limba germană a carnetului de muncă integral cu semnătura şi
ştampila traducătorului
- Declaraţie pe proprie răspundere legalizată notarial cu privire la numărul de copii
minori aflaţi in întreţinere
- Declaraţie pe proprie răspundere legalizata notarial că nu primiţi pensie de
invaliditate
- Adeverinţă de la Serviciul de Asistenţă Socială sau de la Primărie din care să
rezulte că aţi notificat intenţia de a lucra in străinătate în cazul în care aveţi
copii minori în întreţinere
- Lebenslauf -CV in limba germană
- 2 fotografii tip paşaport

Studenţii români care doresc să desfăşoare o activitate lucrativă în Germania pe perioada vacanţei de vară se vor prezenta în perioada prealabil anunţată de ANOFM/AJOFM cu un dosar care să conţină următoarele acte:
- Copie B.I. sau C.I.
- Copie paşaport
- Adeverinţă de la facultate în care să specifice anul şi forma de studii
- Dovada acreditării Facultăţii (în cazul unei facultăţi particulare)
- Foaie matricolă
- Recomandare de la unul din profesori
- 3 fotografii tip paşaport

Instrumente Juridice Bilaterale - Aplicare Acord cu Elvetia

ANOFM pune în aplicare Acordul încheiat între Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian cu privire la schimbul de stagiari semnat la 25 noiembrie 1999 şi aprobat prin HG 579/3 iulie 2000 şi care are ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă şi a abilităţilor profesionale.

Persoanele care pot aplica pentru un loc de muncă în baza acestui Acord trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani şi să deţină un contract de muncă semnat cu un angajator din Elveţia.

Instrumente Juridice Bilaterale - Aplicare Acord cu Franta

ANOFM pune în aplicare Acordul încheiat între Guvernul României şi ANAEM cu privire la schimbul de stagiari semnat la 20 noiembrie 2003 şi ratificat prin Legea 192/2004 şi care are ca scop îmbunătăţirea cunoştinţelor de limbă şi a abilităţilor profesionale.

Persoanele care pot aplica pentru un loc de muncă în baza acestui Acord trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani şi să deţină un contract de muncă semnat cu un angajator din Franţa.

Instrumente Juridice Bilaterale - Aplicare Acorduri cu Germania

ANOFM aplica acordurile cu Republica Federală Germania privind:

 

- personalul muncitor oaspete - Convenţia privind personalul muncitor oaspete a fost semnată la Bucureşti, la 12 mai 1992, aprobată prin HG nr.402/25 iulie 1992

 

- angajarea de lucrători români pentru o activitate cu durată determinată, Înţelegere semnată la Bucureşti, la 13 septembrie 1999, aprobată prin HG nr.363/ 2005 şi care se aplică în domeniile de activitate prevăzute în convenţii (agricol, industrie, construcţii, sanitar, prestări servicii (vânzători comerciali), forestier, hotelier şi gastronomic cu excepţia cluburilor de noapte şi barurilor, prelucrarea fructelor şi legumelor, parcuri de distracţii, precum şi în fabricile de cherestea şi ca ajutor casnic (menajere), inclusiv îngrijirea la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi.

 

 

ANOFM pune în aplicare prevederile Convenţiei bilaterale privind trimiterea de lucrători din societăţi comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în R.F.Germania. Convenţia a fost aprobată prin HG. 167/1991.

Procedura de repartizare de contingent societăţilor comerciale care detaşează în R.F.Germania în vederea executării de contracte de lucrări a fost aprobată prin Ordinul ministrului muncii nr. 429/2007 care modifică Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 133/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 259 din 29 martie 2005.

Convenţia priveşte societăţile comerciale stabilite în România care au încheiat contracte de lucrări cu societăţi comerciale stabilite în Germania, pentru efectuarea de lucrări în domeniul construcţiilor, curăţirea clădirilor, decoraţiuni interioare pe teritoriul Germaniei, într-o anumită limită de contingent stabilită anual, prevăzută în acordul bilateral.

 

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();