Care sunt categoriile de persoane care se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj?

• asociat unic, asociaţi;
• administratori care au încheiat contracte potrivit legii;
• persoane autorizate sa desfãşoare activitãţi independente;
• membri ai asociaţiei familiale;
• cetãţeni romani care lucreazã in strãinãtate, conform legii;
• alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi desfãşurate potrivit legii si care nu se regãsesc in una dintre situaţiile prevãzute mai sus.
Categoriile de persoane menţionate pot încheia contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi au domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dacã au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
Venitul lunar pentru care se asigurã aceste persoane nu poate fi mai mic decât salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plãteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.
pageTracker._trackPageview();