Somer

Care sunt categoriile de persoane care se pot asigura facultativ în sistemul asigurărilor pentru şomaj?

• asociat unic, asociaţi;
• administratori care au încheiat contracte potrivit legii;
• persoane autorizate sa desfãşoare activitãţi independente;
• membri ai asociaţiei familiale;
• cetãţeni romani care lucreazã in strãinãtate, conform legii;
• alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi desfãşurate potrivit legii si care nu se regãsesc in una dintre situaţiile prevãzute mai sus.
Categoriile de persoane menţionate pot încheia contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi au domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dacã au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate.
Venitul lunar pentru care se asigurã aceste persoane nu poate fi mai mic decât salariul de bazã minim brut pe ţarã garantat în platã, stabilit potrivit legii, şi mai mare decât echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se plãteşte contribuţia de asigurare pentru şomaj.

Care sunt categoriile de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, în sistemul asigurărilor pentru şomaj?

• persoanele care desfãşoarã activitãţi pe bazã de contract individual de muncã sau pe bazã de contract de muncã temporarã, în condiţiile legii, cu excepţia persoanelor care au calitatea de pensionari;
• funcţionarii publici si alte persoane care desfãşoarã activitãţi pe baza actului de numire;
• persoanele care îşi desfãşoarã activitatea in funcţii elective sau care sunt numite in cadrul autoritãţii executive, legislative ori judecãtoreşti, pe durata mandatului;
• persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
• alte persoane care realizeazã venituri din activitãţi desfãşurate potrivit legii şi care nu se regãsesc în una dintre situaţiile prevãzute mai sus, în condiţiile în care pentru aceste persoane asupra veniturilor respective existã obligaţia, potrivit legii, de platã a contribuţiei de asigurãri pentru şomaj.

De ce servicii beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă?

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, înregistrate la ANOFM, beneficiază de următoarele servicii:
a) informare şi consiliere profesionalã;
b) medierea muncii;
c) formarea profesionalã;
c^1) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;
d) consultanţã şi asistenţã pentru începerea unei activitãţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri;
e) completarea veniturilor salariale ale angajaţilor;
f) stimularea mobilitãţii forţei de muncã.
Primele patru servicii pot fi oferite şi contra cost de cãtre furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditaţi şi/sau autorizaţi în condiţiile legii.

Cum se calculează cuantumul indemnizaţiei de şomaj?

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj se acordă în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
- 75% din valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
- suma prevãzutã mai sus la care se adaugã o sumã calculatã prin aplicarea asupra mediei salariului de bazã lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.
Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, menţionate mai sus, sunt:
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.
Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj.

Cine este persoana aflată în căutarea unui loc de muncă?

Persoana aflată în căutarea unui loc de muncă este persoana care face demersuri pentru a-şi gãsi un loc de muncã, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncã ori la punctul de lucru în a cãrui razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii.
Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();