Somer

Ce condiţii trebuie să îndeplinească cumulativ o persoană pentru a putea beneficia de indemnizaţia de şomaj?

• are un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergãtoare datei înregistrãrii cererii;
• nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã, în vigoare, respectiv 500 ron;
• nu îndeplineşte condiţiile de pensionare, conform legii;
• este înregistrată la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă in a cărei raza teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa, dacã a avut ultimul loc de munca ori a realizat venituri in acea localitate.

Ce este un şomer?

Şomerul este persoana care îndeplineşte cumulativ urmãtoarele condiţii:
• este în cãutarea unui loc de muncã de la vârsta de minimum 16 ani şi pânã la îndeplinirea condiţiilor de pensionare;
• starea de sãnãtate şi capacitãţile fizice şi psihice o fac aptã pentru prestarea unei munci;
• nu are loc de muncã, nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţã al asigurãrilor pentru şomaj şi stimulãrii ocupãrii forţei de muncã, în vigoare, respectiv 500 ron;
• este disponibilã sã înceapã lucrul în perioada imediat urmãtoare, dacã s-ar gãsi un loc de muncã.
şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevãzute mai sus şi se înregistreazã la agenţia pentru ocuparea forţei de muncã în a cãrei razã teritorialã îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţioneazã în condiţiile prevãzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncã.

Cine poate beneficia de prevederile Legii nr. 76/2002?

Beneficiari ai prevederilor legii nr. 76/2002 sunt persoanele in cãutarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmãtoarele situaţii:
• au devenit someri;
• nu au putut ocupa loc de muncã dupã absolvirea unei instituţii de învãţãmânt;
• ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
• au obţinut statutul de refugiat sau alta forma de protecţie internaţionala, conform legii;
• cetãţeni strãini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncã sau au realizat venituri în România, conform legii;
• nu au putut ocupa loc de munca dupã repatriere sau dupã eliberarea din detenţie.

 

Cine are dreptul la indemnizaţie de şomaj?

Au dreptul la indemnizaţie de şomaj persoanele aflate într-una din următoarele situaţii:
a) le-au încetat raporturile de muncă din motive neimputabile lor;
b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiţi sau aleşi, dacă anterior nu au fost încadraţi în muncă sau dacă reluarea activităţii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului;
d) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
e) au încheiat contract de asigurare pentru şomaj şi nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare;
f) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate şi care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncă şi nu au reuşit să se încadreze în muncă;
g) le-au încetat raporturile de muncă sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;

h) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitiva, nu mai este posibilă la unităţile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unităţile care au preluat patrimoniul acestora;
i) le-a încetat activitatea desfăşurată exclusiv în baza unui raport juridic, altul decât cel de natura celor prevăzute la lit. a)-d), f) şi g), în considerarea căruia s-a datorat, potrivit legii, contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj
j)sunt absolvenţi ai instituţiilor de învãţãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;
k)sunt absolvenţi ai şcolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale.

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();