Somer

Incadrarea absolventilor - actualizat la 14.04.2011

Absolventii care se angajeaza ( conform art. 73 din legea 76)

 

Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, in situatia in care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data încadrării.

Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza in perioada de acordare a indemnizatiei, in conditiile prevazute mai sus, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, in conditiile legii, pana la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat. Drepturile prevazute se acorda absolventilor care isi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.

Valoarea  indicatorului social de referinţă, avută în vedere la calculul indemnizaţiei de şomaj la care persoanele menţionate mai sus ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, dacă nu s-ar fi angajat, este valoare indicatorului social de referinţă în vigoare la data angajării.

Nu beneficiază de drepturile băneşti menţionate mai sus:

-absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu

-absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani

-absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de îbnvăţământ

-absolvenţii instituţiilor de învăţămţnt faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă

-absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. 1 lit. c) , iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a din legea nr. 76/2002, modificată şi completată.

Pentru a beneficia de serviciile noastre,
adresati-va agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca

 

 

Consultanta pentru inceperea unei afaceri

Consultanta pentru inceperea unei afaceri (conform art. 71 din legea 76)

  • Pentru someri

Consultanta si asistenta pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor în cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta. Aceste servicii pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate în aceste domenii, cu care agentiile încheie contracte. Serviciile se acorda, gratuit, o singura data, pentru fiecare perioada în care persoanele beneficiaza de in-demnizatii de somaj.

  • Pentru studenti


Se acorda, in regim de gratuitate, servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri studentilor care solicita credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj. In acest fel, studentii beneficiaza de consultanta gratuita sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.

Pentru a beneficia de serviciile noastre,
adresati-va agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca

 

 

Cursuri de calificare si recalificare

Cursuri de formare profesionala (conform art. 63-art. 66 din legea 76)

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă organizează, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru şomeri.
Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora şi prin centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale ANOFM, precum şi prin furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizati în condiţiile legii. Lista centrelor centrele regionale pentru formarea profesională a adulţilor ale ANOFM: http://www.anofm.ro/prezentare-crfpa. Persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă li se oferă astfel posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii care să măreasca şansele ocupării unui loc de muncă. Formele prin care se realizează formarea profesională sunt: cursuri (de calificare, recalificare, perfecţionare şi specializare), stagii de practică şi soecializare, precum şi aqlte forme, în condiţiile legii.
Accesul la programele de formare profesională se face în urma activităţii de informare şi consiliere profesională sau de mediere.
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă prevede că serviciile de formare profesională se acordă, gratuit, următoarelor categorii de persoane:
-şomeri;
-persoane care nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei instituţii de învăţământ ;
-persoane care au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;
-cetăţeni străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;
-persoane care nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din deţentie;
-persoane care desfăşoară activităţi în mediul rural şi nu realizează venituri lunare sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare şi care sunt înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă.


Serviciile de formare profesională se asigură, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, şi pentru persoanele aflate în următoarele situaţii:
* au reluat activitatea ca urmare a încetării concediului pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani în cazul copilului cu handicap;
* au reluat activitatea după perioada îndeplinirii serviciului militar activ:
* au reluat activitatea ca urmare a recuperării capacităţii de muncă după pensionarea pentru invaliditate;
* persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, care mai au de executat cel mult 9 luni până la ultima zi de executare a pedepsei.


Persoanele înscrise la cursurile gratuite de formare profesională au următoarele drepturi:
*să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului.
*să beneficieze de rechizite şi materiale de instruire şi să primească în folosinţă manuale:
*să beneficieze, dacă este cazul, de echipament de protecţie pe timpul instruirii practice:
*să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi deteşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interes de serviciu, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire. Pentru traseele pentru care nu se eliberează abonamente, persoanele au dreptul să beneficieze de decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun.
*să beneficieze de consultaţii medicale, analize medicale şi teste necesare frecventării cursului.
*persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire sau locuiesc la o distanță mai mare de 50 km de aceasta, au dreptul, pe perioada cât participă la pregătirea profesională, să beneficieze de cazare și de o sumă de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevăzut de reglementarile în vigoare pentru salariații instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării și deplasării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interes de serviciu.
Persoanele care beneficiază de aceste drepturi nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire.

Pentru a beneficia de serviciile noastre, adresați-vă agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.

_______________________________________________________________________________

Informatii Utile:

Planul Național de Formare Profesională  - 2017 http://www.anofm.ro/files/Programul%20National%20de%20Formare%20Profesionala%202017.pdf


_______________________________________________________________________________

 

Medierea muncii

Medierea muncii (conform art. 59 din Legea 76/2002)


Serviciile de mediere a muncii sunt activităţile prin care se realizează punerea în legatură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a  identifica locurile de muncă vacante şi de a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă. Participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj. Serviciile de mediere pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit şi constau:

- în oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea acestora sprecum şi prin organizarea de burse ale locurilor de munca;

- medierea electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;

- preselecţia candidatilor corespunzător cerintelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.

În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării forţei de muncă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă au obligaţia de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă, planul individual de mediere.

Şomerii care nu beneficiază de indemnizaţii de somaj trebuie să depuna o cerere la agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă pentru a fi luaţi în evidentă în vederea medierii şi, în cazul neîncadrarii în muncă, să reinnoiască cererea la 6 luni.

De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, şi persoanele care:

-ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

-au obţinut statutul de refugiat sau altă formă de protecţie internaţională, conform legii;

-cetăţenii străini sau apatrizi care au fost încadraţi în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;

-nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detenţie.

Medierea muncii se poate realiza şi contracost de către furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditaţi de ANOFM.

ANOFM organizeaza în fiecare an o bursa generala a locurilor de muncă şi alte burse pentru grupuri ţintă cum ar fi pentru absolvenţi, pentru persoanele de etnie romă, pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie a copilului.

Pentru a beneficia de serviciile noastre, adresaţi-vă agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă.

 

 

 

Informare si Consiliere in Cariera

Informare şi consiliere (conform art. 58 din Legea 76/2002)

(1) Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop:
a) furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
b) profilarea şi încadrarea în nivelul de ocupabilitate: uşor ocupabil, mediu ocupabil, greu ocupabil şi foarte greu ocupabil;
c) dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;
d) instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă;
e) îndrumarea pe parcursul procesului de integrare socioprofesională la noul loc de muncă.
(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) se realizează în cadrul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă, iar serviciile prevăzute la alin. (1) lit. a), c)-e) se pot realiza şi de furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditaţi.
(3) Persoanele cărora le-a fost stabilit nivelul de ocupabilitate greu şi foarte greu ca urmare a profilării pot beneficia de serviciile prevăzute la alin. (1) lit. e) după încadrarea în muncă pe o perioadă de maximum 3 luni, cu acordul angajatorului.


Pentru a beneficia de serviciile noastre,
adresati-va agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca

 

 

 

Emite conţinut
pageTracker._trackPageview();